Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罟CỔ
Hán

CỔ- Số nét: 10 - Bộ: VÕNG 网、罒

ON
KUN あみ
  • Cái lưới.
  • Hình phép. Như úy thử tội cổ 畏此罪罟 sợ cái lưới tội ấy. Ý nói hình phép nghiệt ngã, thêu dệt tội người như vây lưới lại vậy.