Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 買MÃI
Hán

MÃI- Số nét: 12 - Bộ: VÕNG 网、罒

ONバイ
KUN買う かう
  • Mua, lấy tiền đổi lấy đồ là mãi. Bạch Cư Dị 白居易 : Thương nhân trọng lợi khinh biệt ly, Tiền nguyệt Phù Lương mãi trà khứ 商人重利輕別離,前月浮梁買茶去 (Tỳ bà hành 琵琶行) người lái buôn trọng lợi coi thường ly biệt, tháng trước đi mua trà tại Phù Lương. Phan Huy Vịnh 潘輝泳 dịch thơ : Khách trọng lợi, khinh đường ly cách, Mải buôn chè sớm tếch nguồn khơi.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
MÃI CHỦ,TRÚ người mua; bên mua
い入れ MÃI NHẬP mua; mua vào; nhập hàng
MÃI đánh giá cao; tán dương thưởng thức;gây ra; chuốc lấy; làm cho;mua;sắm;tậu
い値 MÃI TRỊ giá mua
い置き MÃI TRỊ mua dự trữ; mua đầu cơ; đầu cơ
い主 MÃI CHỦ,TRÚ người mua; bên mua
い立て MÃI LẬP mới toanh; mới mua
いオペレーション MÃI Thao tác mua; hành động mua
い物 MÃI VẬT món hàng mua được;sự mua hàng;thứ cần mua
いオペ MÃI Thao tác mua; hành động mua
い気 MÃI KHÍ tâm lý mua; tâm lý muốn mua
いかぶる MÃI đánh giá quá cao;trả giá quá cao; mắc lừa
物袋 MÃI VẬT ĐẠI túi mua hàng; túi hàng; túi đồ; túi đựng đồ
い方 MÃI PHƯƠNG người mua; cách mua hàng; bên mua
物する MÃI VẬT sắm;sắm sửa
い掛け MÃI QUẢI mua chịu; phải thu
MÃI VẬT món hàng mua được; mua hàng; mua sắm; mua đồ; đi chợ
い手市場 MÃI THỦ THỊ TRƯỜNG thị trường của người mua; thị trường mà người mua là người mua quyết định
MÃI THỦ người mua; bên mua; khách hàng
い手 MÃI THỦ người mua; bên mua; khách hàng
弁資本 MÃI BIỆN,BIỀN TƯ BẢN tư sản mại bản
い戻す MÃI LỆ chuộc lại
収する MÃI THU,THÂU đút;mua chuộc
い戻し MÃI LỆ sự mua lại; sự chuộc lại; mua lại; chuộc lại
収する MÃI THU,THÂU mua
い取り MÃI THỦ sự mua vào; sự giao dịch; mua vào; giao dịch; sự mua; mua
MÃI THU,THÂU mua;mua chuộc
い占める MÃI CHIẾM,CHIÊM mua toàn bộ; đầu cơ tích trữ
占め MÃI CHIẾM,CHIÊM Thu mua hàng hoá
い占め MÃI CHIẾM,CHIÊM sự mua toàn bộ; sự đầu cơ tích trữ; đầu cơ; mua tích trữ
MÃI TRỊ giá mua
い入れる MÃI NHẬP chuộc;mua vào; nhập khẩu
TRỌNG MÃI NHÂN người môi giới
TRỌNG MÃI người môi giới
勧誘 CẤU MÃI KHUYẾN DỤ đi chào hàng
販売契約 MẠI MÃI PHIẾN MẠI KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng bán
CẤU MÃI LỰC sức mua
条件 MẠI MÃI ĐIỀU KIỆN điều kiện bán;điều kiện giao dịch
する CẤU MÃI mua
仕入れ契約 MẠI MÃI SĨ,SỸ NHẬP KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng mua
CẤU MÃI sự mua; việc mua vào
一般条件 MẠI MÃI NHẤT BAN,BÁN ĐIỀU KIỆN điều kiện chung bán hàng
MẠI MÃI buôn bán;sự mua bán
青田 THANH ĐIỀN MÃI Bán lúa khi còn non;Việc tìm kiếm tuyển dụng sinh viên còn chưa tốt nghiệp của công ty
安く AN,YÊN MÃI mua rẻ
不売 BẤT MẠI MÃI tẩy chay
ドル MÃI sự mua bán đô la
服を PHỤC MÃI sắm quần áo
指定い付け委託書 CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC THƯ đơn ủy thác đặt hàng cố định
信用 TÍN DỤNG MÃI mua chịu
高く CAO MÃI mua đắt
独占的 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM ĐÍCH MÃI CHỦ,TRÚ người mua độc quyền
独占売 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM MẠI MÃI bán độc quyền
大量購 ĐẠI LƯỢNG CẤU MÃI mua lượng lớn
特恵付 ĐẶC HUỆ PHÓ MÃI quyền chọn mua
無指定い付け委託書 VÔ,MÔ CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC THƯ đơn ủy thác đặt hàng tự do
点検売 ĐIỂM KIỂM MẠI MÃI bán cho trả lại
ばらで MÃI mua lẻ
試し売 THI MẠI MÃI bán cho trả lại;bán thử
洋服を DƯƠNG PHỤC MÃI sắm quần áo
証券仲 CHỨNG KHOÁN TRỌNG MÃI NHÂN môi giới chứng khoán
歓心を HOAN TÂM MÃI được vui lòng; làm vui lòng
場外仲 TRƯỜNG NGOẠI TRỌNG MÃI NHÂN môi giới hành lang (sở giao dịch)
国際売規則 QUỐC TẾ MẠI MÃI QUY TẮC quy tắc mua bán quốc tế
経済不 KINH TẾ BẤT MÃI tẩy chay kinh tế
品物を PHẨM VẬT MÃI mua hàng
相対売 TƯƠNG,TƯỚNG ĐỐI MẠI MÃI bán theo thỏa thuận riêng
時計を THỜI KẾ MÃI sắm đồng hồ
叙述売 TỰ THUẬT MẠI MÃI bán theo mô tả
相対売 TƯƠNG,TƯỚNG ĐỐI MẠI MÃI Sự mua bán thông qua thương lượng; mua bán trao đổi thương lượng
手形仲 THỦ HÌNH TRỌNG MÃI NHÂN môi giới thương phiếu
入札売 NHẬP TRÁT MẠI MÃI bán đấu giá
盗品故 ĐẠO PHẨM CỐ MÃI sự kinh doanh đồ ăn trộm; sự kinh doanh hàng ăn trộm
手形仲 THỦ HÌNH TRỌNG MÃI môi giới tín phiếu
用船仲 DỤNG THUYỀN TRỌNG MÃI NHÂN môi giới thuê tàu
将来売 TƯƠNG,TƯỚNG LAI MẠI MÃI bán kỳ hạn
定期売(取引所) ĐỊNH KỲ MẠI MÃI THỦ DẪN SỞ giao dịch kỳ hạn (sở giao dịch)
信用売 TÍN DỤNG MẠI MÃI bán chịu
無免許仲人(取引所) VÔ,MÔ MIỄN HỨA TRỌNG MÃI NHÂN THỦ DẪN SỞ môi giới hành lang (sở giao dịch)
標準物売 TIÊU CHUẨN VẬT MẠI MÃI bán theo tiêu chuẩn
取引所売 THỦ DẪN SỞ MẠI MÃI buôn bán tại sở giao dịch
直渡し売 TRỰC ĐỘ MẠI MÃI bán giao ngay
自由市場購 TỰ DO THỊ TRƯỜNG CẤU MÃI mua trên thị trường tự do
現場渡し売 HIỆN TRƯỜNG ĐỘ MẠI MÃI bán giao ngay tại chỗ;bán theo hiện trạng
返却条件対売 PHẢN KHƯỚC ĐIỀU KIỆN ĐỐI MẠI MÃI bán cho trả lại
値下条項(売契約) TRỊ HẠ ĐIỀU HẠNG MẠI MÃI KHẾ,KHIẾT ƯỚC điều khoản giảm giá
仕入れ先無指定い付け委託 SĨ,SỸ NHẬP TIÊN VÔ,MÔ CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC đơn ủy thác đặt hàng tự do