Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罸PHẠT
Hán

PHẠT- Số nét: 15 - Bộ: VÕNG 网、罒

ONバツ, バチ, ハツ
KUN罸する はっする