Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 赦XÁ
Hán

XÁ- Số nét: 11 - Bộ: XÍCH 赤

ONシャ
  • Tha, tha cho kẻ có tội gọi là "xá", như "đại xá thiên hạ" 大赦天下 cả tha cho thiên hạ. Mỗi khi vua lên ngôi hay có việc mừng lớn của nhà vua thì tha tội cho các tù phạm và thuế má gọi là "đại xá thiên hạ".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
XÁ MIỄN sự tha thứ
UNG,DONG XÁ sự tha thứ; sự khoan dung
ĐẠI XÁ sự tha tội; sự ân xá
ĐẶC XÁ đặc xá;sự đặc xá
ÂN XÁ ân xá; đặc xá
罪を TỘI XÁ xá tội
情け容 TÌNH UNG,DONG XÁ Lòng nhân từ