Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 褊BIỂN
Hán

BIỂN- Số nét: 14 - Bộ: Y 衣

ONヘン
KUN褊い せまい
  • Nhỏ, hẹp.
  • Nóng nảy. Kinh Thi 詩經 có câu duy thị biển tâm 維是褊心 chỉ là lòng nóng nảy, bồn chồn, hấp tấp.