Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 裴BÙI
Hán

BÙI- Số nét: 14 - Bộ: Y 衣

ONハイ, ヒ, ベ
KUN裴る たちもとおる
  • Họ Bùi.
  • Có khi dùng như chữ bồi 徘 bồi hồi.