Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 衲NẠP
Hán

NẠP- Số nét: 09 - Bộ: Y 衣

ONドウ, ノウ
KUN ころも
  • Bổ nạp 補衲 vá khíu.
  • Áo của sư mặc chắp từng mảnh lại nên cũng gọi là nạp.
  • Lại là một tiếng sư tự xưng mình.