Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 衽NHẪM
Hán

NHẪM- Số nét: 09 - Bộ: Y 衣

ONジン, ニン
KUN こくび
  おくみ
  しとね
  • Vạt áo.
  • Liễm nhẫm 斂衽 lạy (dùng về bên đàn bà).
  • Cái chiếu.