Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 複PHỨC
Hán

PHỨC- Số nét: 14 - Bộ: Y 衣

ONフク
  • Áo kép.
  • Phàm sự vật gì mà hai ba lần chồng chất đều gọi là phức. Như trùng phức 重複 chồng chập.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
雑な PHỨC TẠP đa đoan;gai góc;hóc búa;phiền phức;phức tạp;rắc rối;tạp
合完成 PHỨC HỢP HOÀN THÀNH suất thuế hỗn hợp
PHỨC TẠP phức tạp;sự phức tạp
合する PHỨC HỢP phức hợp
製する PHỨC CHẾ phiên bản
PHỨC HỢP phức hợp;sự phức hợp; sự phức tạp
製する PHỨC CHẾ phục chế
号化 PHỨC HIỆU HÓA Sự giải mã
PHỨC CHẾ sự phục chế
PHỨC LỢI lãi kép;lợi ích kép
葉機 PHỨC DIỆP CƠ,KY Máy bay hai tầng cánh
写紙 PHỨC TẢ CHỈ giấy than
本位制 PHỨC BẢN VỊ CHẾ bản vị kép;Chế độ hai bản vị tiền tệ
写機 PHỨC TẢ CƠ,KY máy photocopy
PHỨC VĂN câu phức
写する PHỨC TẢ phiên bản
数税表 PHỨC SỐ THUẾ BIỂU biểu thuế kép
PHỨC TẢ bản sao; bản in lại
数税 PHỨC SỐ THUẾ suất thuế kép
PHỨC SỐ phức số;số nhiều
式関税率表 PHỨC THỨC QUAN THUẾ XUẤT BIỂU biểu thuế nhiều cột
合金属 PHỨC HỢP KIM THUỘC lưỡng kim
合運送 PHỨC HỢP VẬN TỐNG chuyên chở hỗn hợp
雑数 PHỨC TẠP SỐ tạp số
合輸送 PHỨC HỢP THÂU TỐNG chuyên chở hỗn hợp
雑化 PHỨC TẠP HÓA Sự phức tạp hoá
合語 PHỨC HỢP NGỮ từ phức
する TRỌNG,TRÙNG PHỨC trùng lặp; lặp lại
する TRỌNG,TRÙNG PHỨC trùng lặp; lặp lại
TRỌNG,TRÙNG PHỨC sự trùng lặp; sự lặp lại
TRỌNG,TRÙNG PHỨC sự trùng lặp; sự lặp lại
不許 BẤT HỨA PHỨC CHẾ Giữ mọi bản quyền
道路鉄道合運送 ĐẠO LỘ THIẾT ĐẠO PHỨC HỢP VẬN TỐNG chuyên chở hỗn hợp sắt bộ