Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 袱PHỤC
Hán

PHỤC- Số nét: 11 - Bộ: Y 衣

ONフク
  • Cái khăn gói.