Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 褂QUÁI
Hán

QUÁI- Số nét: 13 - Bộ: Y 衣

ONケイ, カイ, ケ
KUN うちき
  うちかけ
  • Áo mặc ngoài. Phép nhà Thanh 清, áo lễ phục mặc ở ngoài áo dài gọi là ngoại quái 外褂, thứ ngắn thì gọi là mã quái 馬褂.