Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 褄xxx
Hán

xxx- Số nét: 13 - Bộ: Y 衣

ON
KUN つま


Từ hánÂm hán việtNghĩa
xxx xxx sự chặt chẽ; gắn kết (về nội dung)