Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 質CHẤT
Hán

CHẤT- Số nét: 15 - Bộ: BỐI 貝

ONシツ, シチ, チ
KUN たち
  質す ただす
  もと
  わりふ
 • Thể chất, cái bản thể của các vật đều gọi là chất. Như khí chất 氣質 chất hơi, lưu chất 流質 chất lỏng, chia rẽ vật thể ra từng bộ phận rất nhỏ gọi là chất điểm 質點, cái chất điểm thuần một chất không lẫn cái gì gọi là nguyên chất 原質.
 • Tư chất 私質 nói về cái bẩm tính của con người.
 • Chất phác, mộc mạc.
 • Chất chính, tới người biết hơn mà định phải trái nên chăng gọi là chất nghi 質疑.
 • Chủ cỗi gốc.
 • Lối văn tự mua bán.
 • Tin.
 • Thật, chân thật.
 • Lời thề ước.
 • Cái đích tập bắn.
 • Một âm là chí. Cầm đợ, để một vật gì làm tin. Ngày xưa hai nước hòa hiếu với nhau, sợ sau phản trắc, mới cắt người thân nước này sang ở nước kia để làm cho tin gọi là chí. Đem đồ đạc hay nhà ruộng mà cầm làm tin để lấy tiền cũng gọi là chí.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHẤT ỐC hiệu cầm đồ
問用紙 CHẤT VẤN DỤNG CHỈ bảng câu hỏi (để điều tra)
問を浴びせる CHẤT VẤN DỤC vặn vẹo
問する CHẤT VẤN cật vấn;câu hỏi
問する CHẤT VẤN hỏi; chất vấn
CHẤT VẤN câu hỏi;chất vấn
入契約 CHẤT NHẬP KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng cầm cố
入品 CHẤT NHẬP PHẨM hàng cầm cố
CHẤT LƯỢNG chất lượng;khối lượng
CHẤT chất lượng; phẩm chất;thực chất
素な CHẤT TỐ giản dị
CHẤT cầm cố
CHẤT TỐ giản dị;sự giản dị
的規制 CHẤT ĐÍCH QUY CHẾ hạn chế chất lượng
疑応答 CHẤT NGHI ỨNG ĐÁP giải đáp câu hỏi
権者 CHẤT QUYỀN GIẢ chủ nợ cầm cố
CHẤT PHÁC chất phác;sự chất phác
CHẤT ỐC tiệm cầm đồ
主義者 VẬT CHẤT CHỦ,TRÚ NGHĨA GIẢ người theo chủ nghĩa duy vật
TÍNH,TÁNH CHẤT tính chất
NGUYÊN CHẤT nguyên chất
CHI CHẤT chất béo
主義 VẬT CHẤT CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa duy vật
NHỤC CHẤT nhiều thịt (động vật); chất lượng của thịt (động vật)
VẬT CHẤT vật chất
証書 PHẨM CHẤT CHỨNG THƯ giấy chứng phẩm chất
KHOÁNG CHẤT Khoáng chất
KHÍ CHẤT khí chất; tính tình; tính cách; tính; tâm hồn;tính khí
見本 PHẨM CHẤT KIẾN BẢN mẫu phẩm chất
TỐ CHẤT tố chất
THỰC CHẤT thực chất
要求 PHẨM CHẤT YẾU CẦU yêu cầu phẩm chất
NHẬP CHẤT Sự cầm đồ; sự đem đi cầm đồ
ĐƯỜNG CHẤT tính chất đường; tính ngọt
THIÊN CHẤT tài năng thiên phú
表示 PHẨM CHẤT BIỂU THỊ bảng ghi rõ phẩm chất đồ đạc
BẢN CHẤT ĐÍCH giản yếu
管理 PHẨM CHẤT QUẢN LÝ sự quản lý chất lượng
NHUYỄN CHẤT Tính mềm dẻo
を究める BẢN CHẤT CỨU thấu suốt
BIẾN CHẤT PHẨM hàng hả hơi;hàng mất phẩm chất;hàng ôi
検定 PHẨM CHẤT KIỂM ĐỊNH kiểm nghiệm phẩm chất
THỂ CHẤT thể chất
陶器 NGẠNH CHẤT ĐÀO KHÍ đồ gốm cứng
を忘れる BẢN CHẤT VONG vong bản
する BIẾN CHẤT cải tà
制限 PHẨM CHẤT CHẾ HẠN hạn chế chất lượng
NGẠNH CHẤT sự cứng; sự rắn; cứng; rắn
BẢN CHẤT phẩm cách;thực chất; bản chất;tinh chất;tinh hoa;tinh hoàn
BIẾN CHẤT biến chất
分類 PHẨM CHẤT PHÂN LOẠI phân loại phẩm chất
NHÂN CHẤT con tin; người tù
QUÂN CHẤT đồng nhất; đồng đều; thuần nhất; bình bình;sự đồng nhất; sự đồng đều; sự thuần nhất
保証 PHẨM CHẤT BẢO CHỨNG bảo đảm phẩm chất;sự bảo đảm chất lượng
NHŨ CHẤT Chất lượng sữa
DỊ CHẤT dị chất;sự khác biệt; khác biệt;khác biệt
学者 ĐỊA CHẤT HỌC GIẢ nhà địa chất học
保持期限 PHẨM CHẤT BẢO TRÌ KỲ HẠN kỳ hạn đảm bảo chất lượng
ĐẶC CHẤT đặc chất;đặc tính; đặc trưng;phẩm chất
ĐỊA CHẤT HỌC địa chất học
仕様 PHẨM CHẤT SĨ,SỸ DẠNG chỉ số phẩm chất;quy cách phẩm chất
ĐỊA CHẤT địa chất
を落とす PHẨM CHẤT LẠC hạ thấp chất lượng
THƯỢNG CHẤT PHẨM thượng phẩm
生活 VẬT CHẤT SINH HOẠT đời sống vật chất
ÁC CHẤT xấu tính
PHẨM CHẤT chất lượng;phẩm chất
LƯƠNG CHẤT chất lượng tốt
文明 VẬT CHẤT VĂN MINH Văn minh vật chất
ÁC CHẤT sự có độc; sự có hại;xấu; ác; xấu bụng; ác ý
ĐỒNG CHẤT đồng chất
電解 ĐIỆN GIẢI CHẤT Chất điện phân
問い VẤN CHẤT hỏi cho rõ
原形 NGUYÊN HÌNH CHẤT huyết tương
細胞 TẾ BÀO CHẤT tế bào chất
粘液 NIÊM DỊCH CHẤT đờm dãi
多孔 ĐA KHỔNG CHẤT nhiều lỗ; xốp;sự nhiều lỗ; xốp
侍気 THỊ KHÍ CHẤT tinh thần võ sĩ
粘土 NIÊM THỔ CHẤT Nhầy nhụa; giống như đất sét
低品 ĐÊ PHẨM CHẤT phẩm chất thấp
象牙 TƯỢNG NHA CHẤT ngà răng
高品 CAO PHẨM CHẤT phẩm chất cao
蛋白 ĐẢN BẠCH CHẤT chất đạm
喫茶 KHIẾT TRÀ CHẤT phòng trà
非晶 PHI TINH CHẤT Vô định hình
船積品条件 THUYỀN TÍCH PHẨM CHẤT ĐIỀU KIỆN điều kiện phẩm chất khi bốc
平均品 BÌNH QUÂN PHẨM CHẤT phẩm chất bình quân;phẩm chất trung bình
商業品 THƯƠNG NGHIỆP PHẨM CHẤT phẩm chất thương mại
劣等品 LIỆT ĐĂNG PHẨM CHẤT phẩm chất loại xấu
到着品条件 ĐÁO TRƯỚC PHẨM CHẤT ĐIỀU KIỆN điều kiện phẩm chất khi đến
適商品 THÍCH THƯƠNG PHẨM CHẤT phẩm chất tiêu thụ được;phẩm chất tiêu thụ tốt
通常品 THÔNG THƯỜNG PHẨM CHẤT phẩm chất thông dụng
標準品 TIÊU CHUẨN PHẨM CHẤT phẩm chất tiêu chuẩn
優秀品 ƯU TUÙ PHẨM CHẤT phẩm chất cao cấp
輸出品 THÂU XUẤT PHẨM CHẤT phẩm chất xuất khẩu
発癌物 PHÁT NHAM VẬT CHẤT Chất gây bệnh ung thư
象徴品 TƯỢNG TRƯNG PHẨM CHẤT phẩm chất tượng trưng
最高品 TỐI CAO PHẨM CHẤT phẩm chất loại một;phẩm chất tốt nhất
中等品 TRUNG ĐĂNG PHẨM CHẤT phẩm chất trung bình
高級品 CAO CẤP PHẨM CHẤT phẩm chất cao cấp
1 | 2