Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 反PHẢN
Hán

PHẢN- Số nét: 04 - Bộ: HÁN 厂

ONハン, ホン, タン, ホ
KUN反る そる
  反らす そらす
  反す かえす
  反る かえる
  反る -かえる
  そり
 
  • Trái, đối lại với chữ "chính" 正. Bên kia mặt phải gọi là mặt trái.
  • Trả lại, trở về.
  • Nghĩ, xét lại. Như "cử nhất ngung tắc dĩ tam ngung phản" 舉一隅則以三隅反 (Luận ngữ 論語) cất một góc thì nghĩ thấu ba góc kia. Như "tự phản" 自反 tự xét lại mình, v.v.
  • Trở, quay. Như "phản thủ" 反手 trở tay.
  • Trái lại. Như "mưu phản" 謀反 mưu trái lại, "phản đối" 反對 trái lại, không chịu.
  • Một âm là "phiên". Lật lại. Như "phiên vị" 反胃 bệnh dạ dầy lật lên, "phiên án" 反案 lật án lại, không phục xử thế là đúng tội, v.v.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
論する PHẢN LUẬN bác bỏ;biện bác
発する PHẢN PHÁT cự tuyệt; khước từ;đẩy lùi
撃する PHẢN KÍCH phản kích
復する PHẢN PHỤC ôn
対語 PHẢN ĐỐI NGỮ Từ trái nghĩa
PHẢN CỘNG chống cộng sản
論する PHẢN LUẬN phản luận; bác bỏ
PHẢN PHÁT sự cự tuyệt; sự khước từ; sự từ chối;sự đẩy lùi
PHẢN KÍCH sự phản kích
復する PHẢN PHỤC nhắc lại
対者 PHẢN ĐỐI GIẢ Địch thủ; đối thủ; đối phương; người phản đối
作用 PHẢN TÁC DỤNG phản động;sự phản tác dụng; sự phản ứng trở lại
PHẢN LUẬN phản luận; sự bác bỏ
PHẢN ĐỘC chống Đức
抗的 PHẢN KHÁNG ĐÍCH mang tính phản kháng
PHẢN PHỤC sự nhắc lại
対票 PHẢN ĐỐI PHIẾU phiếu chống
乱軍 PHẢN LOẠN QUÂN quân phản loạn
PHẢN NGỮ Từ trái nghĩa
PHẢN VẬT tấm vải
抗期 PHẢN KHÁNG KỲ Thời kỳ chống đối
PHẢN ĐỒ loạn tặc
対党 PHẢN ĐỐI ĐẢNG đảng đối lập
乱者 PHẢN LOẠN GIẢ kẻ phản loạn;phản tặc
証を許す推定 PHẢN CHỨNG HỨA SUY,THÔI ĐỊNH suy đoán tương đối
比例 PHẢN TỶ LỆ tỷ lệ nghịch
抗する PHẢN KHÁNG kình địch
帝国主義者 PHẢN ĐẾ QUỐC CHỦ,TRÚ NGHĨA GIẢ Người chống chủ nghĩa đế quốc
対側 PHẢN ĐỐI TRẮC phía bên kia
乱を鎮める PHẢN LOẠN TRẤN đàn áp cuộc nổi loạn
骨精神 PHẢN XƯƠNG TINH THẦN Tinh thần chống đối
証を許さない推定 PHẢN CHỨNG HỨA SUY,THÔI ĐỊNH suy đoán tuyệt đối
PHẢN TỶ Tỷ lệ nghịch
抗する PHẢN KHÁNG phản kháng
帝国主義 PHẢN ĐẾ QUỐC CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa chống đế quốc
対の PHẢN ĐỐI phản
乱を抑える PHẢN LOẠN ỨC đàn áp cuộc nổi loạn
PHẢN XƯƠNG Tinh thần chống đối
証する PHẢN CHỨNG bác bỏ
植民主義 PHẢN THỰC DÂN CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa phản thực dân
PHẢN KHÁNG sự phản kháng
射鏡 PHẢN XẠ KÍNH gương phản chiếu;kính phản chiếu;kính phản xạ; gương phản xạ; tấm phản xạ
対に PHẢN ĐỐI trái lại
乱する PHẢN LOẠN khởi loạn;làm giặc;làm loạn;loạn;phiến loạn
PHẢN BÁC Lời phản bác; sự bác bỏ
PHẢN CHỨNG phản chứng; phản đề
核運動 PHẢN HẠCH VẬN ĐỘNG phong trào chống hạt nhân
戦運動 PHẢN CHIẾN VẬN ĐỘNG phong trào chống chiến tranh; phong trào phản chiến
射運動 PHẢN XẠ VẬN ĐỘNG hành động phản xạ
対する PHẢN ĐỐI chống;phản đối
PHẢN LOẠN cuộc phản loạn; cuộc phiến loạn; sự phiến loạn; sự phản loạn;dấy loạn;phản loạn
響する PHẢN HƯỞNG dội;vang động;vang tiếng
英雄 PHẢN ANH HÙNG nam nhân vật phản diện
映する PHẢN ẢNH,ÁNH dội;phản quang
戦主義者 PHẢN CHIẾN CHỦ,TRÚ NGHĨA GIẢ Người yêu hòa bình
射的 PHẢN XẠ ĐÍCH thuộc về phản xạ; mang tính phản xạ
対する PHẢN ĐỐI đảo ngược lại;đối diện
ダンビング PHẢN chống phá giá
PHẢN HƯỞNG phản ứng; sự phản ứng;tiếng vang; hồi âm
PHẢN ANH sự chống Anh
映する PHẢN ẢNH,ÁNH phản ánh;phản chiếu
戦主義 PHẢN CHIẾN CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa hòa bình; chủ nghĩa phản chiến
射率 PHẢN XẠ XUẤT Hệ số phản xạ
PHẢN ĐỐI đối;mặt đối diện; mặt bên;ngược lại
PHẢN cong; quăn; vênh;ưỡn
革命 PHẢN CÁCH MỆNH phản cách mạng;sự phản cách mạng
米抗戦 PHẢN MỄ KHÁNG CHIẾN kháng chiến chống Mỹ
PHẢN ẢNH,ÁNH bóng;sự phản ánh;sự phản chiếu
PHẢN CHIẾN phản chiếu;sự phản chiến
射光線 PHẢN XẠ QUANG TUYẾN tia phản xạ
動力 PHẢN ĐỘNG LỰC phản động lực;phản lực
PHẢN phục nguyên; trở lại như cũ;trả lại
面に PHẢN DIỆN Mặt khác
PHẢN MỄ chống Mỹ
PHẢN NHẬT ngày chống Nhật
PHẢN CẢM ác cảm
射係数線図 PHẢN XẠ HỆ SỐ TUYẾN ĐỒ Biểu đồ hệ số phản xạ
動分子 PHẢN ĐỘNG PHÂN TỬ,TÝ bọn phản động
らす PHẢN uốn cong
PHẢN DIỆN mặt khác; mặt trái;phản diện
積荷の運賃 PHẢN TÍCH HÀ VẬN NHẪM cước trở lại
政府党 PHẢN CHÍNH,CHÁNH PHỦ ĐẢNG đảng đối lập
応速度 PHẢN ỨNG TỐC ĐỘ tốc độ phản ứng
射係数 PHẢN XẠ HỆ SỐ Hệ số phản xạ
動主義者 PHẢN ĐỘNG CHỦ,TRÚ NGHĨA GIẢ kẻ phản động
する PHẢN làm phản;trái ngược;vi phạm
逆者 PHẢN NGHỊCH GIẢ kẻ phản bội;nội công;nội phản
社会的 PHẢN XÃ HỘI ĐÍCH Chống đối xã hội
政府 PHẢN CHÍNH,CHÁNH PHỦ chống chính phủ
応性 PHẢN ỨNG TÍNH,TÁNH tính phản ứng (hóa học)
射する PHẢN XẠ phản quang
PHẢN ĐỘNG chủ nghĩa phản động;phản động;sự phản động;sự phản tác dụng
する PHẢN trái lại; ngược nhau; đối nhau
逆大臣 PHẢN NGHỊCH ĐẠI THẦN gian thần
省する PHẢN TỈNH kiểm tra lại mình;suy nghĩ lại; phản tỉnh
PHẢN CÔNG phản công;sự phản công
応する PHẢN ỨNG đối phó;ứng
射する PHẢN XẠ phản xạ
則する PHẢN TẮC phản đối
PHẢN mặt trái; mặt đối diện
1 | 2