Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 中TRUNG
Hán

TRUNG- Số nét: 04 - Bộ: CỔN 丨

ONチュウ
KUN なか
  うち
  中る あたる
  あたる
  かなえ
 • Giữa, chỉ vào bộ vị trong vật thể. Như trung ương 中央 chỗ giữa, trung tâm 中心 giữa ruột, v.v.
 • Trong. Như đối với nước ngoài thì gọi nước mình là trung quốc 中國, đối với các tỉnh ngoài thì gọi chỗ kinh đô là trung ương 中央, v.v.
 • Ở khoảng giữa hai bên cũng gọi là trung. Như thượng, trung, hạ 上中下 trên, giữa, dưới. Người đứng giữa giới thiệu cho hai người khác gọi là trung nhân 中人 cũng do một nghĩa ấy.
 • Ngay, không vẹo không lệch, không quá không thiếu, cũng gọi là trung. Như trung dong 中庸 đạo phải, trung hành 中行 làm phải, trung đạo 中道 đạo chân chính không thiên bên nào v.v.
 • Nửa. Như trung đồ 中途 nửa đường, trung dạ 中夜 nửa đêm, v.v.
 • Chỉ chung tất cả các chỗ. Như Ngô trung ?中 trong đất Ngô, Thục trung 蜀中 trong đất Thục, v.v.
 • Một âm là trúng.Tin. Như bắn tin gọi là xạ trúng 射中, nói đúng gọi là ngôn trúng 言中, v.v.
 • Bị phải. Như trúng phong 中風 bị phải gió, trúng thử 中暑 bị phải nắng, v.v.
 • Hợp cách. Như thi cử lấy đỗ gọi là trúng thức 中式, đồ không dùng được gọi là bất trúng dụng 不中用, v.v.
 • Dầy đủ, như chế trúng nhị thiên thạch 制中二天石 phép đủ hai nghìn thạch.
 • Cùng âm nghĩa như chữ trọng. Như em thứ hai gọi là trọng đệ 仲第.
1 | 2 | 3 | 4


Từ hánÂm hán việtNghĩa
間搾取 TRUNG GIAN TRA THỦ sự bóc lột trung gian
衣嚢 TRUNG Y xxx trong túi
継港 TRUNG KẾ CẢNG cảng giữa đường
等品質 TRUNG ĐĂNG PHẨM CHẤT phẩm chất trung bình
産階級 TRUNG SẢN GIAI CẤP giai cấp trung lưu
止する TRUNG CHỈ chấm dứt;chặn đứng;dừng bước;dứt
TRUNG NHẬT Trung Nhật
TRUNG TÍNH,TÁNH trung tính; Nơtron
TRUNG ĐẢO Hòn đảo (trong một ao hoặc dòng sông)
央委員会 TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban trung ương
国遠洋運輸公司 TRUNG QUỐC VIỄN DƯƠNG VẬN THÂU CÔNG TƯ,TY Công ty vận chuyển hàng hải Trung Quốc
古時代 TRUNG CỔ THỜI ĐẠI thời trung cổ
仕切り TRUNG SĨ,SỸ THIẾT Ngăn; buồng
TRUNG GIAN trung gian; giữa
衣くし TRUNG Y trong túi
継手数料 TRUNG KẾ THỦ SỐ LIỆU hoa hồng trung gian
等品 TRUNG ĐĂNG PHẨM phẩm chất bình quân khá
生代 TRUNG SINH ĐẠI kỷ trung sinh
止する TRUNG CHỈ cấm; ngừng
断する TRUNG ĐOÀN,ĐOẠN đứt;đứt đoạn;hủy bỏ; chấm dứt; tạm thời ngưng
心角 TRUNG TÂM GIÁC Góc ở tâm
小諸国家 TRUNG TIỂU CHƯ QUỐC GIA các dân tộc vừa và nhỏ
央委員 TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN ủy viên trung ương
国語 TRUNG QUỐC NGỮ tiếng Trung Quốc
TRUNG CỔ đồ second hand; đồ cũ; đồ Si đa;trung cổ
仕切 TRUNG SĨ,SỸ THIẾT Sự phân chia
長期 TRUNG TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ trung kỳ;vừa và dài hạn
TRUNG TÔ Trung Quốc và Liên Xô
継ぎ貿易 TRUNG KẾ MẬU DỊ,DỊCH Buôn bán thông qua trung gian
立派 TRUNG LẬP PHÁI phái trung lập
TRUNG SINH Vụ giữa (năm)
TRUNG CHỈ sự cấm; sự ngừng
断する TRUNG ĐOÀN,ĐOẠN gián đoạn
心点 TRUNG TÂM ĐIỂM Tâm điểm
小企業 TRUNG TIỂU XÍ NGHIỆP doanh nghiệp vừa và nhỏ
央執行委員会 TRUNG ƯƠNG CHẤP HÀNH,HÀNG ỦY VIÊN HỘI ban chấp hành trung ương
国茶 TRUNG QUỐC TRÀ chè tàu
TRUNG KHẨU Cổng chính;đường kính cỡ trung
TRUNG SĨ,SỸ Thợ khuân vác; thợ bốc xếp
部アメリカ TRUNG BỘ Trung Mỹ
華料理 TRUNG HOA LIỆU LÝ món ăn Trung Hoa
継ぎする TRUNG KẾ môi giới; trung gian
立性 TRUNG LẬP TÍNH,TÁNH Tính trung lập
TRUNG ĐIỂM trung điểm
欧自由貿易協定 TRUNG ÂU TỰ DO MẬU DỊ,DỊCH HIỆP ĐỊNH Hiệp định Tự do Thương mại Trung ương Châu Âu
TRUNG ĐOÀN,ĐOẠN cách đoạn;sự gián đoạn
心思想 TRUNG TÂM TƯ TƯỞNG Ý tưởng chủ đạo; ý tưởng trung tâm
TRUNG TIỂU vừa và nhỏ
央口 TRUNG ƯƠNG KHẨU cổng chính
国石油天然ガス総公司 TRUNG QUỐC THẠCH DU THIÊN NHIÊN TỔNG CÔNG TƯ,TY Công ty Dầu lửa Quốc gia Trung Quốc
TRUNG NGUYÊN trung nguyên
二階 TRUNG NHỊ GIAI Gác lửng; tầng lửng
TRUNG HẮC Dấu chấm (trong in ấn)
部アフリカ TRUNG BỘ Trung Phi
華人民共和国 TRUNG HOA NHÂN DÂN CỘNG HÒA QUỐC Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
継ぎ TRUNG KẾ sự môi giới; sự trung gian
立地帯 TRUNG LẬP ĐỊA ĐỚI,ĐÁI khu cấm;Khu vực trung lập
TRUNG HỎA ngọn lửa vừa
次ぎ TRUNG THỨ sự môi giới; sự trung gian
敷き TRUNG PHU lớp trung gian
心人物 TRUNG TÂM NHÂN VẬT Người lãnh đạo; nhân vật trung tâm; nhân vật chủ chốt; trùm
TRUNG UÝ trung uý
央処理装置 TRUNG ƯƠNG XỬ,XỨ LÝ TRANG TRỊ Bộ Điều khiển Trung tâm
国現代国際関係研究所 TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI QUỐC TẾ QUAN HỆ NGHIÊN CỨU SỞ Viện Quan hệ Quốc tế Hiện đại của Trung Quốc
南米カリブ経済委員会 TRUNG NAM MỄ KINH TẾ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế thuộc ủy ban Mỹ La tinh
TRUNG TRUNG ...mãi mà...;ngay; dễ dàng;rất
TRUNG PHẠN bữa ăn giữa trưa
TRUNG BỘ miền trung;trung phần;vùng trung bộ
TRUNG HOA Trung Hoa
TRUNG KẾ truyền thanh; truyền hình
立国 TRUNG LẬP QUỐC nước trung lập
流階級 TRUNG LƯU GIAI CẤP trung lưu
TRUNG THỨ Vật nối; mấu nối; rơ le
支那 TRUNG CHI NA,NẢ Đất nước Trung Hoa
TRUNG TÂM lòng;tâm;trung tâm
学生 TRUNG HỌC SINH học sinh trung học
央アジア TRUNG ƯƠNG Trung Á
国核工業公司 TRUNG QUỐC HẠCH CÔNG NGHIỆP CÔNG TƯ,TY Công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc
南米 TRUNG NAM MỄ Trung Nam Mỹ
世史 TRUNG THẾ SỬ Lịch sử trung cổ
TRUNG PHONG chứng liệt
TRUNG ĐẠO giữa hành trình; giữa chừng; lập trường đứng giữa; không đi theo hướng cực đoan; không đi theo cả chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa khổ hạnh (Phật); Lập trường tôn giáo đúng đắn đã vượt ra khỏi sự đối lập giữa sắc và không, đoạn và thường (Phật)
腹に TRUNG PHÚC,PHỤC Nửa đường (leo lên núi)
絶する TRUNG TUYỆT ỉm;ỉm đi
立化 TRUNG LẬP HÓA trung lập hoá
流社会 TRUNG LƯU XÃ HỘI Giai cấp trung lưu
TRUNG HẠCH bộ phận nhân; lõi; trung tâm
TRUNG CHỈ ngón giữa;ngón tay giữa
弛み TRUNG THỈ sự lỏng;sự sụt giá
学校 TRUNG HỌC HIỆU,GIÁO trường trung học
TRUNG ƯƠNG trung ương
国技術輸出入公司 TRUNG QUỐC KỸ THUẬT THÂU XUẤT NHẬP CÔNG TƯ,TY Công ty Xuất nhập khẩu kỹ thuật Quốc gia Trung Quốc
刳り盤 TRUNG KHÔ BÀN máy doa
TRUNG THẾ thời Trung cổ
TRUNG PHONG chứng liệt;sự trúng gió; sự tê liệt
TRUNG TỐC bánh răng giữa
TRUNG PHÚC,PHỤC Bị chọc tức; bị xúc phạm
絶する TRUNG TUYỆT ngắt; đình chỉ
立主義 TRUNG LẬP CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa trung lập
流意識 TRUNG LƯU Ý THỨC sự ý thức bản thân thuộc trung lưu
1 | 2 | 3 | 4