Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 調ĐIỀU
Hán

ĐIỀU- Số nét: 15 - Bộ: NGÔN 言

ONチョウ
KUN調べる しらべる
  調べ しらべ
  調う ととのう
  調える ととのえる
  調
  調 つぎ
 • (Động) Hợp, thích hợp. ◎Như: lê quất tảo lật bất đồng vị, nhi giai điều ư khẩu 梨橘棗栗不同味, 而皆調於口 lê quất táo dẻ không cùng vị, nhưng đều hợp miệng.
 • (Động) Chia đều, phân phối cho đồng đều.
 • (Động) Hòa hợp, phối hợp. ◎Như: điều vị 調味 gia vị, điều quân 調勻 hòa đều.
 • (Động) Làm cho hòa giải, thu xếp. ◎Như: điều giải 調解, điều đình 調停.
 • (Động) Bỡn cợt, chọc ghẹo. ◎Như: điều hí 調戲 đùa bỡn, điều tiếu 調笑 cười cợt.
 • (Tính) Thuận hòa. ◎Như: phong điều vũ thuận 風調雨順 mưa gió thuận hòa.
 • Một âm là điệu. (Động) Sai phái, phái khiển, xếp đặt. ◎Như: điệu độ 調度 sắp đặt, sắp xếp, điệu binh khiển tướng 調兵遣將 chỉ huy điều khiển binh và tướng.
 • (Động) Đổi, dời, chuyển (chức vụ). ◎Như: điệu nhậm 調任 đổi quan đi chỗ khác.
 • (Động) Lường tính. ◎Như: điệu tra 調查 tra xét tính toán lại xem.
 • (Danh) Thanh luật trong âm nhạc, nhịp. ◇Nguyễn Du 阮攸: Kì trung tự hữu thanh thương điệu, Bất thị sầu nhân bất hứa tri 其中自有清商調, 不是愁人不許知 (Thương Ngô Trúc Chi ca 蒼梧竹枝歌) Trong tiếng kêu có điệu thanh thương, Không phải người buồn thì không biết được.
 • (Danh) Âm cao thấp trong ngôn ngữ. ◎Như: khứ thanh điệu 去聲調, nhập thanh điệu 入聲調.
 • (Danh) Giọng nói. ◎Như: giá nhân thuyết thoại đái San Đông điệu nhi 這人說話帶山東調兒 người này nói giọng Sơn Đông, nam khang bắc điệu 南腔北調 giọng nam tiếng bắc.
 • (Danh) Tài cán, phong cách. ◇Lí Thương Ẩn 李商隱: Giả Sinh tài điệu cánh vô luân 賈生才調更無倫 (Giả Sinh 賈生) Giả Sinh (tức Giả Nghị) có tài năng không ai bằng.
 • (Danh) Lời nói, ý kiến. ◎Như: luận điệu 論調.
 • (Danh) Một thứ thuế nhà Đường, đánh trên hàng tơ hàng vải.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
調 ĐIỀU CHẾ sự sản xuất; sự chuẩn bị; sự thực hiện (một đơn hàng)
調査結果 ĐIỀU TRA KẾT QUẢ kết quả điều tra
調 ĐIỀU TỬ,TÝ âm điệu;cách điệu;điệu;giọng;phong độ;tình trạng (sức khoẻ, máy móc)
調剤し ĐIỀU TỀ bào chế sư
調 ĐIỀU DƯỢC liều thuốc
調査票 ĐIỀU TRA PHIẾU Bản câu hỏi; phiếu điều tra
調和のとれた ĐIỀU HÒA thuận hoà
調 ĐIỀU TỀ bào chế;phương dược;phương thuốc;sự bốc thuốc
調色板 ĐIỀU SẮC BẢN,BẢNG Bảng màu mẫu
調査報告 ĐIỀU TRA BÁO CÁO biên bản giám định
調和する ĐIỀU HÒA bắt nhịp
調停裁判 ĐIỀU ĐINH TÀI PHÁN Sự phân xử tại tòa
調 ĐIỀU SẮC sự phối màu; sự phối sắc; sự trộn màu
調査する ĐIỀU TRA dò;thăm dò;thám xét;tra;xem xét
調 ĐIỀU HÒA điều hòa;hiệp đoàn;hòa âm;sự hòa hợp; sự điều hoà
調停者 ĐIỀU ĐINH GIẢ trọng tài phân xử
調 ĐIỀU LUYỆN sự tập luyện (quân đội)
調査する ĐIỀU TRA điều tra; nghiên cứu
調味料 ĐIỀU VỊ LIỆU đồ gia vị;gia vị
調停委員会 ĐIỀU ĐINH ỦY VIÊN HỘI ủy ban phân xử
調節する ĐIỀU TIẾT điều tiết
調 ĐIỀU TRA sự điều tra; bản điều tra; cuộc điều tra
調 ĐIỀU VỊ gia vị;việc gia giảm gia vị
調停する ĐIỀU ĐINH dàn xếp;điều đình
調 ĐIỀU TIẾT sự điều tiết
調 ĐIỀU THƯ bản điều tra
調合剤 ĐIỀU HỢP TỀ thuốc phối trộn
調 ĐIỀU ĐINH hòa giải;sự điều đình; sự hòa giải; sự phân xử
調 ĐIỀU CẦM việc chơi đàn Koto
調整する ĐIỀU CHỈNH điều tiết;thu xếp
調 ĐIỀU HỢP sự phối trộn
調 ĐIỀU PHỤC lời nguyền rủa; câu nguyền
調理師 ĐIỀU LÝ SƯ Đầu bếp
調整する ĐIỀU CHỈNH điều chỉnh
調印者 ĐIỀU ẤN GIẢ bên ký;người ký
調べる ĐIỀU chấm;điều tra; nghiên cứu; kiểm tra;tra
調理場 ĐIỀU LÝ TRƯỜNG Nhà bếp
調 ĐIỀU CHỈNH điều chỉnh;sự điều chỉnh
調印式 ĐIỀU ẤN THỨC lễ ký kết
調 ĐIỀU cuộc điều tra; sự nghiên cứu; sự điều tra
調 ĐIỀU PHÁT Sự cắt tóc
調理器具 ĐIỀU LÝ KHÍ CỤ đồ nấu nướng; dụng cụ nấu nướng
調教師 ĐIỀU GIÁO SƯ người dạy thú
調印国 ĐIỀU ẤN QUỐC nước ký kết
調える ĐIỀU chuẩn bị
調馬師 ĐIỀU MÃ SƯ người dạy ngựa
調理台 ĐIỀU LÝ ĐÀI bàn làm bếp
調 ĐIỀU GIÁO sự huấn luyện (thú)
調印どおり ĐIỀU ẤN đúng kỳ
調 ĐIỀU sẵn sàng
調馬場 ĐIỀU MÃ TRƯỜNG bãi giữ ngựa
調理人 ĐIỀU LÝ NHÂN Đầu bếp
調律する ĐIỀU LUẬT lên dây
調印する ĐIỀU ẤN
調 ĐIỀU MÃ Sự huấn luyện ngựa
調 ĐIỀU LÝ sự nấu ăn
調 ĐIỀU ĐỘ điều độ
調 ĐIỀU ẤN sự ký kết; sự ký
調 ĐIỀU ÂM cách phát âm rõ ràng
調査費用 ĐIỀU TRA PHÍ DỤNG phí điều tra
調子外れ ĐIỀU TỬ,TÝ NGOẠI sự lạc giai điệu
調剤師 ĐIỀU TỀ SƯ Dược sĩ
調 ĐIỀU ĐẠT cung ứng;sự cung cấp (hàng)
調査者 ĐIỀU TRA GIẢ người điều tra
調子を上げる ĐIỀU TỬ,TÝ THƯỢNG lên giọng
調剤する ĐIỀU TỀ bốc thuốc;cắt thuốc;hốt thuốc;làm thuốc;pha;sao chế
調 KHÔNG,KHỐNG ĐIỀU CƠ,KY máy điều hòa không khí
調 BẤT ĐIỀU vận đen
調 THUẬN ĐIỀU trơn tru;xuôi
調 HẠ ĐIỀU điều tra ban đầu
調 THUẬN ĐIỀU ơn
調 AI ĐIỀU giai điệu tang tóc; giai điệu buồn thảm; tang tóc; buồn thảm
調 THUẬN ĐIỀU sự thuận lợi; cái tốt; sự trôi chảy; thuận lợi; trôi chảy;thuận lợi; tốt; trôi chảy
調 BỘ ĐIỀU bước chân; bước đi;dáng dấp
調 THỦ ĐIỀU sự điều tra
調 ÂM ĐIỀU cung bậc;điệu
調 ĐƠN ĐIỀU đơn điệu; tẻ nhạt;sự đơn điệu; sự tẻ nhạt
調子者 ĐIỀU TỬ,TÝ GIẢ người lông bông; kẻ phù phiếm
調する CƯỜNG ĐIỀU đề cao
調する HIỆP ĐIỀU hiệp lực; trợ giúp
調する CƯỜNG ĐIỀU nhấn mạnh
調 HIỆP ĐIỀU sự hiệp lực; sự trợ giúp; sự hợp lực; sự hợp tác; hiệp lực; trợ giúp; hợp lực; hợp tác; cùng nhau
調 CƯỜNG ĐIỀU sự nhấn mạnh; nhấn mạnh; sự nhấn giọng; nhấn giọng
調 LUẬN ĐIỀU luận định
調査の必要がある TÁI ĐIỀU TRA TẤT YẾU cần xét lại
調査すべきである TÁI ĐIỀU TRA cần xem xét lại
調 NGỮ ĐIỀU khẩu khí
調 HIẾU,HẢO ĐIỀU có trạng thái tốt; hứa hẹn; có triển vọng;trạng thái tốt; tình hình tiến triển tốt
調 BIẾN ĐIỀU biến điệu
調 THỂ ĐIỀU sự điều tra tình trạng cơ thể
調 SẮC ĐIỀU bản sắc;sắc thái
調 THANH ĐIỀU điệu;thanh điệu
調 GIẢ ĐIỀU ẤN ký tạm thời; ký tạm; tạm ký
調 CƠ ĐIỀU thành phần chủ yếu; thành phần chủ đạo;tinh thần chủ yếu; quan điểm cơ bản; phương châm cơ bản
国勢調 QUỐC THẾ ĐIỀU TRA điều tra dân số
研究調査する NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA chứng nghiệm
商業調査会社 THƯƠNG NGHIỆP ĐIỀU TRA HỘI XÃ hãng điều tra tín dụng
現地調達率 HIỆN ĐỊA ĐIỀU ĐẠT XUẤT Tỷ lệ nội địa hóa
取り調 THỦ ĐIỀU điều tra
電話調 ĐIỆN THOẠI ĐIỀU TRA sự khảo sát qua điện thoại
1 | 2