Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 有HỮU
Hán

HỮU- Số nét: 06 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONユウ, ウ
KUN有る ある
 
  あら
  あり
  ある
  くに
  なお
 
  • Có.
  • Lấy được.
  • Dầy đủ.
  • Lời nói trợ từ. Như nhà Ngu gọi là hữu Ngu 有虞.
  • Một âm là dựu. Như thập dựu ngũ niên 十有五年 lại 15 năm.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
耶無耶 HỮU DA VÔ,MÔ DA không rõ ràng; không hạn định; lờ mờ; mơ hồ;sự không rõ ràng; sự mập mờ; sự không dứt khoát
料の HỮU LIỆU mất tiền
名な HỮU DANH danh;danh tiếng;lẫy lừng;nổi danh;nổi tiếng
り難う HỮU NẠN,NAN cám ơn; cảm tạ
HỮU TỘI sự có tội
HỮU LIỆU sự phải trả chi phí
HỮU DANH hữu danh;sự nổi tiếng;nổi tiếng; có danh
り難い HỮU NẠN,NAN biết ơn; cảm kích; dễ chịu; sung sướng
給代理店〔保険) HỮU CẤP ĐẠI LÝ ĐIẾM BẢO HIỂM đại lý bồi thường
意義 HỮU Ý NGHĨA có ý nghĩa; đáng giá; có ích;sự có ý nghĩa; sự đáng giá; sự có ích
効需要 HỮU HIỆU NHU YẾU nhu cầu thực tế
り触れた HỮU XÚC bình thường; cũ rích; thông thường; xưa như trái đất
益な HỮU ÍCH bổ ích;có lợi;đắc lợi
HỮU CHI sự có trí
効時間 HỮU HIỆU THỜI GIAN thời gian hiệu lực
り様 HỮU DẠNG trạng thái; tình trạng; hoàn cảnh; trường hợp
HỮU ÍCH hữu ích;sự hữu ích
徳の素質 HỮU ĐỨC TỐ CHẤT hiền đức
効微生物群 HỮU HIỆU VI SINH VẬT QUẦN Vi sinh vật có ảnh hưởng
り合わせ HỮU HỢP sẵn có; sẵn sàng; mà mình có; có sẵn;sự sẵn có; sự sẵn sàng; sự có sẵn
HỮU DỤNG hữu dụng
徳な人 HỮU ĐỨC NHÂN hiền nhân
効な HỮU HIỆU đắc dụng
り合せ HỮU HỢP sẵn có; sẵn sàng
煙炭 HỮU YÊN THÁN than khói
形貿易 HỮU HÌNH MẬU DỊ,DỊCH xuất nhập khẩu hữu hình
HỮU HIỆU hữu hiệu; có hiệu quả;sự hữu hiệu; sự có hiệu quả
りのまま HỮU sự thật; sự thẳng thắn; sự chân thành;thẳng thắn; thành thật; chân thành;thực tế; như nó vốn có; bản chất
HỮU VÔ,MÔ sự có hay không có; việc có hay không có
形的輸出入 HỮU HÌNH ĐÍCH THÂU XUẤT NHẬP xuất nhập khẩu
力者 HỮU LỰC GIẢ Người có ảnh hưởng
らゆる HỮU tất cả; mỗi; mọi
潮港 HỮU TRIỀU,TRÀO CẢNG cảng thủy triều
形的輸出 HỮU HÌNH ĐÍCH THÂU XUẤT xuất khẩu hữu hình
HỮU LỰC có tác dụng mạnh; có ảnh hưởng lớn; có hiệu lực;sự ảnh hưởng mạnh mẽ
する HỮU có; sở hữu
頂天 HỮU ĐỈNH,ĐINH THIÊN sướng rơn; hân hoan; lâng lâng; sung sướng ngập tràn; bay trên mây; hạnh phúc vô bờ;trạng thái cực kỳ sung sướng; cảm giác lâng lâng bay bổng
HỮU ĐỘC có độc;sự có độc
害な HỮU HẠI khốc hại
利な条件 HỮU LỢI ĐIỀU KIỆN điều kiện thuận lợi
難う HỮU NẠN,NAN cám ơn; cảm tạ; cảm ơn
機物 HỮU CƠ,KY VẬT chất hữu cơ;vật hữu cơ
HỮU HẠI có hại;sự có hại
利な HỮU LỢI bở;có lợi;sinh lợi;thuận lợi
難い HỮU NẠN,NAN biết ơn; cảm kích; dễ chịu; sung sướng; tốt quá
機化学 HỮU CƠ,KY HÓA HỌC hóa học hữu cơ
名無実 HỮU DANH VÔ,MÔ THỰC hữu danh vô thực
HỮU LỢI hữu lợi; có lợi;sự hữu lợi; sự có lợi
限会社 HỮU HẠN HỘI XÃ công ty trách nhiêm hữu hạn
HỮU CƠ,KY hữu cơ
名になる HỮU DANH hiển danh;lừng danh;nức danh;thành danh
償契約 HỮU THƯỜNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng có đền bù
HỮU HẠN có hạn; hữu hạn;sự có hạn; sự hữu hạn
権者 HỮU QUYỀN GIẢ cử tri
名な歌手 HỮU DANH CA THỦ danh ca
価証券 HỮU GIÁ CHỨNG KHOÁN chứng khoán có giá;chứng khoán giao dịch
能な HỮU NĂNG đắc lực
HỮU DẠNG trạng thái; tình trạng; hoàn cảnh; trường hợp
名な歌 HỮU DANH CA danh ca
HỮU NHÂN bạn hữu
HỮU NĂNG có khả năng;đảm;sự có khả năng; sự có thể
HỮU VỌNG có hy vọng; có triển vọng;triển vọng
名な教師 HỮU DANH GIÁO SƯ danh sư
HỮU có; tồn tại
SỞ HỮU Sở hữu;sự sở hữu; sở hữu
する HÀM HỮU chứa đựng; bao hàm; bao gồm; gồm có; chứa
引力 VẠN HỮU DẪN LỰC vạn vật hấp dẫn
TƯ HỮU tư hữu
HÀM HỮU sự chứa đựng; chứa đựng; sự bao hàm; bao hàm; chứa
TƯ HỮU tư hữu
勢力 HIỆN HỮU THẾ LỰC sức mạnh hiện hữu; sức mạnh hiện thời; sức mạnh hiện có; sức mạnh hiện tại
HẠNH HỮU sự hữu hạnh; hạnh phúc; may mắn
留置権 CHIẾM,CHIÊM HỮU LƯU TRỊ QUYỀN quyền lưu giữ tài sản
HIỆN HỮU sự hiện hữu; sự hiện thời; hiện có; hiện tại
する CHIẾM,CHIÊM HỮU sở hữu riêng; chiếm hữu
ĐẶC HỮU sự vốn có; sự cố hữu;vốn có
CHIẾM,CHIÊM HỮU sự sở hữu riêng; tài sản riêng; sự chiếm hữu
QUỐC HỮU HÓA quốc hữu hoá
財産 CỘNG HỮU TÀI SẢN tài sản công cộng; tài sản chung; tài sản công hữu
QUỐC HỮU quốc hữu; sở hữu quốc gia
する CỘNG HỮU chung; có chung; chung nhau; cùng chung; sở hữu công cộng; công hữu
権譲渡 SỞ HỮU QUYỀN NHƯỢNG ĐỘ chuyển nhượng quyền sở hữu
欠陥 CỔ HỮU KHIẾM HẦM khuyết tật vốn có
CỘNG HỮU sự sở hữu công cộng; sự công hữu
権証書 SỞ HỮU QUYỀN CHỨNG THƯ chứng từ sở hữu
CỔ HỮU TRỊ Giá trị riêng
BẢO HỮU QUYỀN quyền bắt giữ
権移転 SỞ HỮU QUYỀN DI CHUYỂN di chuyển quyền sở hữu
CỔ HỮU riêng tư
する BẢO HỮU bắt giữ
権の移動 SỞ HỮU QUYỀN DI ĐỘNG di chuyển quyền sở hữu
CỔ HỮU cái vốn có; truyền thống;cố hữu; vốn có; sẵn có; truyền thống
する HƯỞNG HỮU được hưởng; hưởng
SỞ HỮU QUYỀN quyền sở hữu
HƯỞNG HỮU sự được hưởng; hưởng; được hưởng
する SỞ HỮU sở hữu
する HÀM HỮU bao trùm
合資限会社 HỢP TƯ HỮU HẠN HỘI XÃ hội buôn hợp danh hữu hạn
年次給休暇 NIÊN THỨ HỮU CẤP HƯU HẠ sự nghỉ phép hưởng lương hàng năm
前途望な青年 TIỀN ĐỒ HỮU VỌNG THANH NIÊN thanh niên có triển vọng
1 | 2