Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 同ĐỒNG
Hán

ĐỒNG- Số nét: 06 - Bộ: QUYNH 冂

ONドウ
KUN同じ おなじ
  • Cùng như một. Như tư vu sự phụ dĩ mẫu như ái đồng 資于事父以事母而愛同 nương đạo thờ cha để thờ mẹ mà lòng yêu cùng như một.
  • Cùng nhau. Như đồng học 同學 cùng học, đồng sự 同事 cùng làm việc, v.v.
  • Hợp lại. Như phúc lộc lai đồng 福祿來同 phúc lộc cùng hợp cả tới.
  • Hòa. Như đại đồng chi thế 大同之世 cõi đời cùng vui hòa như nhau, nhân dân cùng lòng với nhau không tranh cạnh gì.
  • Lôi đồng 雷同 nói đuôi, ăn cắp văn tự của người tự xưng là của mình cũng gọi là lôi đồng.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐỒNG LOẠI cùng loại;đồng loại
ĐỒNG ÂM sự đồng âm
門者 ĐỒNG MÔN GIẢ đồng đạo
ĐỒNG MÔN đồng môn
ĐỒNG HƯƠNG bạn đồng hương;đồng hương
ĐỒNG CHẤT đồng chất
ĐỒNG KHÂM đồng sàng
行する ĐỒNG HÀNH,HÀNG cặp kè;dắt đường
ĐỒNG HÀNH,HÀNG đồng hành;kèm cặp;tuỳ tùng
ĐỒNG BÀO đồng bào; người cùng một nước
義語 ĐỒNG NGHĨA NGỮ từ đồng nghĩa
級生 ĐỒNG CẤP SINH bạn cùng khoá; bạn cùng lớp;bạn học cùng lớp
等の ĐỒNG ĐĂNG đẳng
ĐỒNG ĐĂNG đồng đẳng; bình đẳng; tương đương
窓生 ĐỒNG SONG SINH học sinh học cùng trường; học sinh học cùng lớp
窓会 ĐỒNG SONG HỘI Hội học sinh cùng trường; hội cùng lớp
盟運賃 ĐỒNG MINH VẬN NHẪM suất cước hiệp hội
盟貨物 ĐỒNG MINH HÓA VẬT hàng hiệp hội
盟船 ĐỒNG MINH THUYỀN tàu hiệp hội
盟罷業一揆暴動不担保約款(保険) ĐỒNG MINH BÃI NGHIỆP NHẤT QUỸ BẠO,BỘC ĐỘNG BẤT ĐẢM BẢO ƯỚC KHOAN BẢO HIỂM điều khoản miễn bồi thường đình công, bạo động và dân biến (bảo hiểm)
盟国 ĐỒNG MINH QUỐC nước đồng minh
盟する ĐỒNG MINH kết làm đồng minh
ĐỒNG MINH đồng minh;liên minh
ĐỒNG BỆNH,BỊNH đồng bệnh (đồng bịnh)
ĐỒNG THỊ người này; vị này
ĐỒNG QUYỀN bình đẳng;bình quyền
様な ĐỒNG DẠNG hệt
ĐỒNG DẠNG đồng dạng;giống; tương tự;sự giống; sự tương tự;tương đồng
業者割引 ĐỒNG NGHIỆP GIẢ CÁT DẪN bớt giá thương nghiệp
棲する ĐỒNG TÊ,THÊ sống chung; sống cùng nhau
ĐỒNG TÊ,THÊ sự sống chung; sự sống cùng nhau
期生 ĐỒNG KỲ SINH đồng khoa;đồng môn
ĐỒNG KỲ cùng thời điểm; đồng kỳ; cùng kỳ;sự cùng năm; sự cùng khóa
ĐỒNG THỜI cùng một lúc; cùng lúc; đồng thời;sự đồng thời; sự cùng lúc
ĐỒNG TỘC nòi giống
ĐỒNG CẢM cảm thông;sự cùng ý kiến; sự cùng suy nghĩ
意元素 ĐỒNG Ý NGUYÊN TỐ đồng vị
意できない ĐỒNG Ý khó nghe
意する ĐỒNG Ý bằng lòng;cam;ưng;ưng thuận
意する ĐỒNG Ý đồng ý
ĐỒNG Ý đồng ý;sự đồng ý
情する ĐỒNG TÌNH cảm thông; đồng cảm; đồng tình
ĐỒNG TÌNH sự cảm thông; sự đồng cảm
性愛者 ĐỒNG TÍNH,TÁNH ÁI GIẢ người đồng tính
性愛 ĐỒNG TÍNH,TÁNH ÁI đồng tính luyến ái
ĐỒNG TÍNH,TÁNH sự đồng giới tính; sự đồng tính
ĐỒNG CHI đồng chí
年配の人 ĐỒNG NIÊN PHỐI NHÂN người cùng tuổi
ĐỒNG NIÊN bạn đồng niên;đồng niên
居する ĐỒNG CƯ sống cùng nhau
ĐỒNG CƯ đồng cư;sự chung sống; sự ở cùng với nhau; sống chung; chung sống; ở cùng; ở cùng với nhau; sống cùng;việc sống cùng nhau
封する ĐỒNG PHONG đính kèm
封する ĐỒNG PHONG gửi kèm theo
ĐỒNG PHONG sự gửi kèm theo
学生 ĐỒNG HỌC SINH bạn đồng học
ĐỒNG RINH,TÁNH sự cùng họ
ĐỒNG SỸ,SĨ đồng chí;hội; nhóm
化する ĐỒNG HÓA đồng hoá
ĐỒNG HÓA đồng hóa;sự đồng hoá
ĐỒNG LIỆT cùng mức; cùng hàng
ĐỒNG LIÊU ĐỒNG NGHIỆP bạn đồng nghiệp
ĐỒNG LIÊU bạn đồng liêu;đồng liêu;đồng nghiệp;đồng sự
伴者 ĐỒNG BẠN GIẢ bạn đường
伴する ĐỒNG BẠN đưa
伴する ĐỒNG BẠN cùng với; đi cùng với
ĐỒNG BẠN cùng với; sự đi cùng với
ĐỒNG THƯỢNG như trên
一輸出加工区内にある企業間の取引 ĐỒNG NHẤT THÂU XUẤT GIA CÔNG KHU NỘI XÍ NGHIỆP GIAN THỦ DẪN Các doanh nghiệp trong cùng một khu chế xuất
一会社線 ĐỒNG NHẤT HỘI XÃ TUYẾN tàu cùng hãng
ĐỒNG NHẤT đồng nhất; cùng một đối tượng; giống; na ná;sự đồng nhất
じことを繰り返す ĐỒNG TÀO,TAO PHẢN lải nhải
ĐỒNG bằng nhau;sự giống nhau; sự giống;giống nhau; cùng; giống
ĐỒNG đồng; này
期伝送モード PHI ĐỒNG KỲ TRUYỀN TỐNG Phương thức Truyền không đồng bộ
PHI ĐỒNG KỲ Không đồng bộ
する TÁN ĐỒNG ưng
する HỖN ĐỒNG lẫn lộn; nhầm lẫn
HỖN ĐỒNG sự lẫn lộn; sự nhầm lẫn
ĐẠI ĐỒNG đại đồng
HỢP ĐỒNG SỞ văn khế
する HỢP ĐỒNG gộp;nhóm;nhóm họp
HỢP ĐỒNG hợp đồng;sự kết hợp; sự chung; sự cùng nhau (làm);kết hợp; chung; cùng;khế ước
HIỆP ĐỒNG đồng tâm hiệp lực; chung; cùng nhau; liên kết
行動計画 CỘNG ĐỒNG HÀNH,HÀNG ĐỘNG KẾ HỌA kế hoạch hành động chung; kế hoạch hợp tác hành động
基金 CỘNG ĐỒNG CƠ KIM quỹ cứu tế
作業に参加する CỘNG ĐỒNG TÁC NGHIỆP THAM GIA đóng góp
CỘNG ĐỒNG cộng đồng; sự liên hiệp; sự liên đới
HỘI ĐỒNG hội đồng
BẤT ĐỒNG bất đồng
NHẤT ĐỒNG cả; tất cả
じように ĐỒNG giống như là; giống như
関税 QUAN THUẾ ĐỒNG MINH Liên minh Hải quan; Liên minh thuế quan
通貨 THÔNG HÓA ĐỒNG MINH đồng minh tiền tệ
経済 KINH TẾ ĐỒNG MINH đồng minh kinh tế
税関 THUẾ QUAN ĐỒNG MINH đồng minh thuế quan
男女 NAM NỮ ĐỒNG QUYỀN quyền lợi nam nữ ngang nhau
父とじ年輩者 PHỤ ĐỒNG NIÊN BỐI GIẢ cha chú
海運 HẢI VẬN ĐỒNG MINH Hội nghị hàng hải; Liên minh hàng hải
決済 QUYẾT TẾ ĐỒNG MINH đồng minh thanh toán
日猶祖論 NHẬT DO ĐỒNG TỔ LUẬN giả thuyết về người Do thái và Nhật có chung nguồn gốc tổ tiên
1 | 2