Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 同ĐỒNG
Hán

ĐỒNG- Số nét: 06 - Bộ: QUYNH 冂

ONドウ
KUN同じ おなじ
  • Cùng như một. Như tư vu sự phụ dĩ mẫu như ái đồng 資于事父以事母而愛同 nương đạo thờ cha để thờ mẹ mà lòng yêu cùng như một.
  • Cùng nhau. Như đồng học 同學 cùng học, đồng sự 同事 cùng làm việc, v.v.
  • Hợp lại. Như phúc lộc lai đồng 福祿來同 phúc lộc cùng hợp cả tới.
  • Hòa. Như đại đồng chi thế 大同之世 cõi đời cùng vui hòa như nhau, nhân dân cùng lòng với nhau không tranh cạnh gì.
  • Lôi đồng 雷同 nói đuôi, ăn cắp văn tự của người tự xưng là của mình cũng gọi là lôi đồng.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐỒNG HƯƠNG bạn đồng hương;đồng hương
盟国 ĐỒNG MINH QUỐC nước đồng minh
意元素 ĐỒNG Ý NGUYÊN TỐ đồng vị
封する ĐỒNG PHONG gửi kèm theo
一会社線 ĐỒNG NHẤT HỘI XÃ TUYẾN tàu cùng hãng
ĐỒNG CHẤT đồng chất
盟する ĐỒNG MINH kết làm đồng minh
意できない ĐỒNG Ý khó nghe
ĐỒNG PHONG sự gửi kèm theo
ĐỒNG NHẤT đồng nhất; cùng một đối tượng; giống; na ná;sự đồng nhất
ĐỒNG KHÂM đồng sàng
ĐỒNG MINH đồng minh;liên minh
意する ĐỒNG Ý bằng lòng;cam;ưng;ưng thuận
学生 ĐỒNG HỌC SINH bạn đồng học
じことを繰り返す ĐỒNG TÀO,TAO PHẢN lải nhải
行する ĐỒNG HÀNH,HÀNG cặp kè;dắt đường
ĐỒNG BỆNH,BỊNH đồng bệnh (đồng bịnh)
意する ĐỒNG Ý đồng ý
ĐỒNG RINH,TÁNH sự cùng họ
ĐỒNG bằng nhau;sự giống nhau; sự giống;giống nhau; cùng; giống
ĐỒNG HÀNH,HÀNG đồng hành;kèm cặp;tuỳ tùng
ĐỒNG THỊ người này; vị này
ĐỒNG Ý đồng ý;sự đồng ý
ĐỒNG SỸ,SĨ đồng chí;hội; nhóm
ĐỒNG đồng; này
ĐỒNG BÀO đồng bào; người cùng một nước
ĐỒNG QUYỀN bình đẳng;bình quyền
情する ĐỒNG TÌNH cảm thông; đồng cảm; đồng tình
化する ĐỒNG HÓA đồng hoá
義語 ĐỒNG NGHĨA NGỮ từ đồng nghĩa
様な ĐỒNG DẠNG hệt
ĐỒNG TÌNH sự cảm thông; sự đồng cảm
ĐỒNG HÓA đồng hóa;sự đồng hoá
級生 ĐỒNG CẤP SINH bạn cùng khoá; bạn cùng lớp;bạn học cùng lớp
ĐỒNG DẠNG đồng dạng;giống; tương tự;sự giống; sự tương tự;tương đồng
性愛者 ĐỒNG TÍNH,TÁNH ÁI GIẢ người đồng tính
ĐỒNG LIỆT cùng mức; cùng hàng
等の ĐỒNG ĐĂNG đẳng
業者割引 ĐỒNG NGHIỆP GIẢ CÁT DẪN bớt giá thương nghiệp
性愛 ĐỒNG TÍNH,TÁNH ÁI đồng tính luyến ái
ĐỒNG LIÊU ĐỒNG NGHIỆP bạn đồng nghiệp
ĐỒNG ĐĂNG đồng đẳng; bình đẳng; tương đương
棲する ĐỒNG TÊ,THÊ sống chung; sống cùng nhau
ĐỒNG TÍNH,TÁNH sự đồng giới tính; sự đồng tính
ĐỒNG LIÊU bạn đồng liêu;đồng liêu;đồng nghiệp;đồng sự
窓生 ĐỒNG SONG SINH học sinh học cùng trường; học sinh học cùng lớp
ĐỒNG TÊ,THÊ sự sống chung; sự sống cùng nhau
ĐỒNG CHI đồng chí
伴者 ĐỒNG BẠN GIẢ bạn đường
窓会 ĐỒNG SONG HỘI Hội học sinh cùng trường; hội cùng lớp
期生 ĐỒNG KỲ SINH đồng khoa;đồng môn
年配の人 ĐỒNG NIÊN PHỐI NHÂN người cùng tuổi
伴する ĐỒNG BẠN đưa
ĐỒNG LOẠI cùng loại;đồng loại
盟運賃 ĐỒNG MINH VẬN NHẪM suất cước hiệp hội
ĐỒNG KỲ cùng thời điểm; đồng kỳ; cùng kỳ;sự cùng năm; sự cùng khóa
ĐỒNG NIÊN bạn đồng niên;đồng niên
伴する ĐỒNG BẠN cùng với; đi cùng với
ĐỒNG ÂM sự đồng âm
盟貨物 ĐỒNG MINH HÓA VẬT hàng hiệp hội
ĐỒNG THỜI cùng một lúc; cùng lúc; đồng thời;sự đồng thời; sự cùng lúc
居する ĐỒNG CƯ sống cùng nhau
ĐỒNG BẠN cùng với; sự đi cùng với
門者 ĐỒNG MÔN GIẢ đồng đạo
盟船 ĐỒNG MINH THUYỀN tàu hiệp hội
ĐỒNG TỘC nòi giống
ĐỒNG CƯ đồng cư;sự chung sống; sự ở cùng với nhau; sống chung; chung sống; ở cùng; ở cùng với nhau; sống cùng;việc sống cùng nhau
ĐỒNG THƯỢNG như trên
ĐỒNG MÔN đồng môn
盟罷業一揆暴動不担保約款(保険) ĐỒNG MINH BÃI NGHIỆP NHẤT QUỸ BẠO,BỘC ĐỘNG BẤT ĐẢM BẢO ƯỚC KHOAN BẢO HIỂM điều khoản miễn bồi thường đình công, bạo động và dân biến (bảo hiểm)
ĐỒNG CẢM cảm thông;sự cùng ý kiến; sự cùng suy nghĩ
封する ĐỒNG PHONG đính kèm
一輸出加工区内にある企業間の取引 ĐỒNG NHẤT THÂU XUẤT GIA CÔNG KHU NỘI XÍ NGHIỆP GIAN THỦ DẪN Các doanh nghiệp trong cùng một khu chế xuất
HỘI ĐỒNG hội đồng
する TÁN ĐỒNG ưng
BẤT ĐỒNG bất đồng
NHẤT ĐỒNG cả; tất cả
HỢP ĐỒNG SỞ văn khế
する HỢP ĐỒNG gộp;nhóm;nhóm họp
HỢP ĐỒNG hợp đồng;sự kết hợp; sự chung; sự cùng nhau (làm);kết hợp; chung; cùng;khế ước
HIỆP ĐỒNG đồng tâm hiệp lực; chung; cùng nhau; liên kết
ĐẠI ĐỒNG đại đồng
じように ĐỒNG giống như là; giống như
する HỖN ĐỒNG lẫn lộn; nhầm lẫn
行動計画 CỘNG ĐỒNG HÀNH,HÀNG ĐỘNG KẾ HỌA kế hoạch hành động chung; kế hoạch hợp tác hành động
HỖN ĐỒNG sự lẫn lộn; sự nhầm lẫn
基金 CỘNG ĐỒNG CƠ KIM quỹ cứu tế
作業に参加する CỘNG ĐỒNG TÁC NGHIỆP THAM GIA đóng góp
期伝送モード PHI ĐỒNG KỲ TRUYỀN TỐNG Phương thức Truyền không đồng bộ
CỘNG ĐỒNG cộng đồng; sự liên hiệp; sự liên đới
PHI ĐỒNG KỲ Không đồng bộ
関税 QUAN THUẾ ĐỒNG MINH Liên minh Hải quan; Liên minh thuế quan
通貨 THÔNG HÓA ĐỒNG MINH đồng minh tiền tệ
仲間 TRỌNG GIAN ĐỒNG SỸ,SĨ đồng chí
人間 NHÂN GIAN ĐỒNG SỸ,SĨ nhân loại; con người; loài người;sản phẩm của con người
経済 KINH TẾ ĐỒNG MINH đồng minh kinh tế
日猶祖論 NHẬT DO ĐỒNG TỔ LUẬN giả thuyết về người Do thái và Nhật có chung nguồn gốc tổ tiên
税関 THUẾ QUAN ĐỒNG MINH đồng minh thuế quan
新婚伴する TÂN HÔN ĐỒNG BẠN đưa dâu
男女 NAM NỮ ĐỒNG QUYỀN quyền lợi nam nữ ngang nhau
1 | 2