Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 神THẦN
Hán

THẦN- Số nét: 09 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONシン, ジン
KUN かみ
  かん-
  こう-
 
  かぐ
  かな
  かも
  くま
 
  こは
  だま
 
  • Thiên thần.
  • Thần thánh, không ai lường biết được gọi là thần.
  • Tinh thần, thần khí.
  • Thần thông 神通 nhà Phật nói người ta vốn có tuệ tính thiên nhiên, thông suốt vô ngại, biến hoá bất thường, ai tu chứng được phần đó gọi là thần thông. Như thiên nhãn thông 天眼通 con mắt thần thông trông suốt hết mọi nơi, tha tâm thông 他心通 có thần thông biết tẫn lòng người khác.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THẦN PHONG kamikaze (tên một đội quân cảm tử);thần phong; cơn gió thần
経戦 THẦN KINH CHIẾN chiến tranh cân não
THẦN NGHIỆP phép màu; sự nhiệm màu
THẦN LỰC thần lực
THẦN LINH thần linh
経学 THẦN KINH HỌC thần kinh học
THẦN MINH thần minh
THẦN KIẾM thần kiếm
THẦN ĐẠO thần đạo
THẦN KINH sự nhạy cảm;thần kinh
THẦN Ý thiên cơ
THẦN TƯỢNG thần tượng
THẦN TỐC thần tốc
THẦN ĐỒNG thần đồng
THẦN Ý thần ý
THẦN TIÊN thần tiên
通力 THẦN THÔNG LỰC thần thông
秘的な THẦN BÍ ĐÍCH diệu huyền
THẦN THỨC thần thức
THẦN CHỦ,TRÚ người đứng đầu giáo phái Shinto
話のような THẦN THOẠI huyền hoặc
秘的 THẦN BÍ ĐÍCH huyền ảo;huyền diệu;ma
THẦN CUNG miếu thờ; điện thờ của đạo Shinto;thần cung
THẦN chúa;thần;thần bí
THẦN THOẠI thần thoại
秘的 THẦN BÍ ĐÍCH u huyền
THẦN QUAN người theo đạo Shinto; giáo sĩ Shinto
THẦN DƯỢC linh đan;linh đơn
秘な THẦN BÍ huyền bí;thần biến
学者 THẦN HỌC GIẢ nhà thần học
THẦN SẮC thần sắc
THẦN BÍ sự thần bí; thần bí
THẦN HỌC thần học
THẦN CHỨC thần thức
THẦN XÃ đền;miếu thờ; điện thờ của đạo Shinto;thần xã
THẦN UY,OAI thần uy
聖を汚す THẦN THÀNH Ô báng bổ
THẦN PHỤ cha cố;cha xứ;cố đạo;linh mục đạo Tin lành;pháp sư
THẦN DIỆU thần diệu
聖な THẦN THÀNH linh thiêng;thiêng liêng
無月 THẦN VÔ,MÔ NGUYỆT tháng mười âm lịch
変な THẦN BIẾN thần dân
THẦN THÀNH sự thần thánh; thần thánh;thánh
THẦN KHÍ thần khí
THẦN QUỐC thần quốc
経衰弱 THẦN KINH SUY NHƯỢC suy nhược thần kinh
殿 THẦN ĐIỆN thần điện
THẦN KHÍ kho báu của vua
経痛 THẦN KINH THỐNG đau dây thần kinh
THẦN QUYỀN thần quyền
嘗祭 THẦN THƯỜNG TẾ lễ tế thần
経病 THẦN KINH BỆNH,BỊNH bệnh thần kinh
THẦN DẠNG thần; chúa; trời; thượng đế
THẦN HIỆU thần hiệu
KHỨU THẦN KINH Thần kinh khứu giác
THẦN THIÊM thẻ bói
QUÝ THẦN quí thần
耗弱者 TÂM THẦN HAO,HÀO NHƯỢC GIẢ người trí não chậm phát triển; người đầu óc rối loạn
耗弱 TÂM THẦN HAO,HÀO NHƯỢC trí não chậm phát triển; đầu óc rối loạn
BÁN THẦN Á thần
PHÓ THẦN KINH thần kinh biên
NÃO THẦN KINH thần kinh não
NHẬP THẦN cảm hứng; sự nhập thần
THÍNH THẦN KINH thần kinh thính giác
VÔ,MÔ THẦN LUẬN vô thần luận
する THẤT THẦN ngất; bất tỉnh
TINH THẦN BỆNH,BỊNH bệnh tâm thần; bệnh tinh thần; chứng rối loạn tâm thần
VÔ,MÔ THẦN KINH không có xúc cảm; trơ; lì;sự không có xúc cảm; sự trơ lì
THẤT THẦN sự hôn mê; sự thất thần; hôn mê
異常者 TINH THẦN DỊ THƯỜNG GIẢ dở người
VÔ,MÔ THẦN vô thần
THIÊN THẦN TÌ chòm râu dê
生活 TINH THẦN SINH HOẠT đời sống tinh thần
xxx THẦN Lời báng bổ
地祇 THIÊN THẦN ĐỊA KÌ,CHI các thần ở trên trời và trái đất; thiên tiên và địa tiên
QUỶ THẦN quỷ thần; linh hồn người chết
状態 TINH THẦN TRẠNG THÁI tâm trạng
HẢI THẦN thần Biển
地祇 THIÊN THẦN ĐỊA KÌ,CHI các thần ở trên trời và trái đất; thiên tiên và địa tiên
QUỶ THẦN quỉ thần; ma quỷ
労働 TINH THẦN LAO ĐỘNG lao tâm
HẢI THẦN thần biển
THIÊN THẦN thiên thần
PHONG THẦN thần gió
を高く揚げる TINH THẦN CAO DƯƠNG nêu cao tinh thần
THỦY THẦN thủy thần
THẦN HỎA sự phun trào núi lửa; núi lửa phun; núi lửa hoạt động
GIÁNG,HÀNG THẦN THUẬT thuật duy linh; thuật thông linh
を込めてやる TINH THẦN VÀO dốc lòng
THỊ THẦN thần hộ mạng; thành hoàng; thần hộ mệnh
THẦN TỬU rượu cúng; rượu thờ
GIÁNG,HÀNG THẦN Thuyết duy linh; thuyết thông linh
TINH THẦN kiên tâm;phách;tâm chí;tinh thần
VŨ,VÕ THẦN thần chiến tranh
ĐA THẦN LUẬN đa thần giáo
輿 THẦN DƯ điện thờ di động; bàn thờ có thể mang đi được
PHẢN THẦN Osaka - kobe
MỄ THẦN thái dương
ĐA THẦN đa thần luận
THẦN HƯNG quan tài; cái tiểu; điện thờ
1 | 2