Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 受THỤ,THỌ
Hán

THỤ,THỌ- Số nét: 08 - Bộ: TRẢO 爪

ONジュ
KUN受ける うける
  受け -うけ
  受かる うかる
  じょ
  • Chịu nhận lấy. Người này cho, người kia chịu lấy gọi là "thụ thụ" 受受.
  • Vâng, như "thụ mệnh" 受命 vâng mệnh.
  • Dựng chứa, như "tiêu thụ" 消受 hưởng dùng, "thụ dụng" 受用 được dùng, ý nói được hưởng thụ các sự tốt lành, các món sung sướng vậy.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
賞者 THỤ,THỌ THƯỞNG GIẢ người giành được phần thưởng
取り THỤ,THỌ THỦ hóa đơn; biên nhận; biên lai; phiếu thu;sự nhận lấy; sự lĩnh hội; tiếp nhận; nhận
け持ち THỤ,THỌ TRÌ người đảm nhiệm; công tác đảm nhiệm; đảm nhiệm; chủ nhiệm; phụ trách; đảm nhận
諾手形 THỤ,THỌ NẶC THỦ HÌNH hối phiếu đã chấp nhận
THỤ,THỌ THỦ hóa đơn; biên nhận; biên lai; phiếu thu;sự nhận lấy; sự lĩnh hội; tiếp nhận; nhận
け取る THỤ,THỌ THỦ lí giải; tin; giải thích; tin tưởng; tiếp thu; nhận;thu; lĩnh;thừa nhận; nhận; tiếp nhận
験者カード THỤ,THỌ NGHIỆM GIẢ phách
諾する THỤ,THỌ NẶC chấp nhận
動的 THỤ,THỌ ĐỘNG ĐÍCH có tính bị động; có tính thụ động
け取り THỤ,THỌ THỦ hóa đơn; biên nhận; biên lai; phiếu thu; nhận;sự nhận lấy; sự lĩnh hội; tiếp nhận; nhận
験生 THỤ,THỌ NGHIỆM SINH thí sinh
THỤ,THỌ NẶC chấp hành;sự nhận lời; sự đảm nhận; sự tiếp thụ; sự chấp nhận; chấp nhận
THỤ,THỌ ĐỘNG sự bị động; thụ động
け取 THỤ,THỌ THỦ hóa đơn; biên nhận;sự nhận lấy; sự lĩnh hội; tiếp nhận; nhận
験地獄 THỤ,THỌ NGHIỆM ĐỊA NGỤC kì thi gian khổ như địa ngục; địa ngục thi cử
話器 THỤ,THỌ THOẠI KHÍ ống nghe;ống nghe điện thọai
像機 THỤ,THỌ TƯỢNG CƠ,KY máy thu;tivi; vô tuyến
け入れる THỤ,THỌ NHẬP đón;rước;thu nhận;thu vào;thu; tiếp nạp; dung nạp; nhận được; tiếp nhận; biết;ưng thuận; đáp ứng; chấp nhận
験する THỤ,THỌ NGHIỆM thi
託者 THỤ,THỌ THÁC GIẢ người nhận giữ;người nhận tín thác
信する THỤ,THỌ TÍN nhận tin; thu (sóng)
け付ける THỤ,THỌ PHÓ dung nạp; hấp thu; tiếp nhận; nhận; phụ trách; chấp nhận;tiếp thu; thụ lí
THỤ,THỌ NGHIỆM sự tham gia kì thi; dự thi;ứng thí
託人 THỤ,THỌ THÁC NHÂN đại lý gửi bán;người nhận giữ
THỤ,THỌ TÍN sự thu tín hiệu; sự bắt tín hiệu; sự tiếp nhận tín hiệu
け付け THỤ,THỌ PHÓ nhân viên công tác phòng thường trực; lễ tân; nhân viên lễ tân; thường trực; nhân viên thường trực; tiếp tân; nhân viên tiếp tân;sự tiếp thu; sự tiếp nhận; tiếp nhận; quầy lễ tân; quầy thường trực; quầy tiếp tân; nhận
領証 THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH CHỨNG phái;phiếu nhân
胎する THỤ,THỌ THAI thụ thai
付係 THỤ,THỌ PHÓ HỆ nhân viên lễ tân; nhân viên thường trực; nhân viên tiếp tân
ける THỤ,THỌ chịu (ảnh hưởng);được hoan nghênh;hướng vào; chầu; tin vào; tin; tin tưởng;phụng mệnh; vâng lệnh; tuân theo; chịu;tham dự;thu; tiếp thu; nhận; tiếp nhận
領書 THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH THƯ giấy biên nhận
胎する THỤ,THỌ THAI thụ thai
付する THỤ,THỌ PHÓ chuyển giao
かる THỤ,THỌ thi đỗ; đỗ; vượt qua
領地点 THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH ĐỊA ĐIỂM nơi nhận
THỤ,THỌ THAI sự thụ thai; thụ thai
THỤ,THỌ PHÓ nhân viên thường trực; lễ tân; nhân viên lễ tân; thường trực; nhân viên thường trực; tiếp tân; nhân viên tiếp tân;sự tiếp thu; sự tiếp nhận; tiếp nhận; quầy lễ tân; quầy thường trực; quầy tiếp tân
領人名 THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH NHÂN DANH tên người nhận
益者 THỤ,THỌ ÍCH GIẢ người hưởng
け身 THỤ,THỌ THÂN bị động; thụ động;sự quật ngã trong Judo; bị động;thể bị động; thể thụ động
領の確認 THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH XÁC NHẬN báo nhận
理する THỤ,THỌ LÝ tiếp thu
け継ぐ THỤ,THỌ KẾ thừa kế; kế nhiệm; kế tục; thừa hưởng; truyền lại
領できる THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH thu được
理する THỤ,THỌ LÝ thụ lý; chấp nhận
け皿 THỤ,THỌ MÃNH đĩa nông; đĩa đựng
領したばかり THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH mới nhận
THỤ,THỌ LÝ sự tiếp thu; sự tiếp nhận; tiếp thu; tiếp nhận
け渡しする THỤ,THỌ ĐỘ giao nhận
身形 THỤ,THỌ THÂN HÌNH thụ động
取書 THỤ,THỌ THỦ THƯ phiếu nhận
け止める THỤ,THỌ CHỈ bắt; bắt bẻ; quy kết; coi; quy;ngăn trở; giữ; kiềm giữ; bắt; đỡ; hứng; đối mặt;tiếp nhận; tiếp đãi; chấp nhận; nhìn nhận; ghi nhớ; tiếp thu; lắng nghe; chấp hành; tuân thủ
THỤ,THỌ THÂN bị động; thụ động;dạng bị động; dạng thụ động; thụ động;sự quật ngã trong Judo;thái độ bị động; thái độ thụ động; thụ động
取る THỤ,THỌ THỦ bắt được;chấp nhận;thu
け持つ THỤ,THỌ TRÌ đảm nhiệm; đảm đương; chịu trách nhiệm; chủ nhiệm; phụ trách; đảm nhận
渡し DẪN THỤ,THỌ ĐỘ chứng từ khi trả tiền
済手形 DẪN THỤ,THỌ TẾ THỦ HÌNH hối phiếu đã chấp nhận
信機 TỐNG THỤ,THỌ TÍN CƠ,KY máy thu phát
拒絶証書(手形) DẪN THỤ,THỌ CỰ TUYỆT CHỨNG THƯ THỦ HÌNH giấy chứng nhận từ chối chấp nhận (hối phiếu)
手形 DẪN THỤ,THỌ THỦ HÌNH chấp nhận bảo lãnh hối phiếu;hối phiếu đã chấp nhận;hối phiếu được chấp nhận
HÔI THỤ,THỌ cái gạt tàn
DẪN THỤ,THỌ NHÂN người chấp nhận
TRUYỀN THỤ,THỌ sự truyền thụ (vào nghệ thuật)
ける DẪN THỤ,THỌ tiếp nhận; tiếp đón
DẪN THỤ,THỌ chấp hành;chấp nhận bảo lãnh
HÀ THỤ,THỌ THƯ biên lai người nhận
代理店 HÀ THỤ,THỌ ĐẠI LÝ ĐIẾM đại lý nhận hàng
する HƯỞNG THỤ,THỌ hưởng thụ; hưởng; nhận;thừa hưởng
HÀ THỤ,THỌ NHÂN người nhậm hàng
する TIẾP THỤ,THỌ tiếp nhận
HƯỞNG THỤ,THỌ sự hưởng thụ; hưởng thụ; nhận; hưởng
HÀ THỤ,THỌ nhận hàng
する THỤ,THỌ THỤ,THỌ cho và nhận
THỤ,THỌ THỤ,THỌ cho và nhận
NẠP THỤ,THỌ Sự công nhận; sự tiếp nhận
CẢM THỤ,THỌ TÍNH,TÁNH năng lực cảm thụ; tính cảm thụ; nhiễm
待ちける ĐÃI THỤ,THỌ chờ đợi; mong đợi
借りけ金 TÁ THỤ,THỌ KIM tiền vay; tiền nợ; khoản nợ; khoản vay
送金取人 TỐNG KIM THỤ,THỌ THỦ NHÂN người nhận tiền
現物渡し HIỆN VẬT THỤ,THỌ ĐỘ giao thực tế
借りけ人 TÁ THỤ,THỌ NHÂN Người đi vay; người mắc nợ; người thuê; người nợ; người vay
人工 NHÂN CÔNG THỤ,THỌ THAI sự thụ tinh nhân tạo
人工 NHÂN CÔNG THỤ,THỌ PHÂN sự thụ phấn nhân tạo
引きけ地 DẪN THỤ,THỌ ĐỊA nơi chấp nhận
人工 NHÂN CÔNG THỤ,THỌ TINH sự thụ tinh nhân tạo;thụ tinh trong ống nghiệm
引きけ商社 DẪN THỤ,THỌ THƯƠNG XÃ người chấp nhận
引きける DẪN THỤ,THỌ đảm nhận;đảm nhiệm
年金給者 NIÊN KIM THỤ,THỌ CẤP GIẢ người về hưu
預金入書 DỰ KIM THỤ,THỌ NHẬP THƯ biên lai tiền gửi
限定信技術 HẠN ĐỊNH THỤ,THỌ TÍN KỸ THUẬT Hệ thống Truy cập có điều kiện
税関取書 THUẾ QUAN THỤ,THỌ THỦ THƯ biên lai hải quan
刑をける HÌNH THỤ,THỌ bị án
商品引 THƯƠNG PHẨM DẪN THỤ,THỌ chấp nhận hàng
写真を取る TẢ CHÂN THỤ,THỌ THỦ thu ảnh
適法なけ渡し THÍCH PHÁP THỤ,THỌ ĐỘ giao theo luật định
申込の THÂN VÀO THỤ,THỌ NẶC chấp nhận chào giá
品物の PHẨM VẬT THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH chấp nhận hàng
特別引 ĐẶC BIỆT DẪN THỤ,THỌ chấp nhận đặc biệt
賞金をける THƯỞNG KIM THỤ,THỌ thắng giải
信用状益者 TÍN DỤNG TRẠNG THỤ,THỌ ÍCH GIẢ người hưởng lợi
1 | 2