Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 回HỒI
Hán

HỒI- Số nét: 06 - Bộ: VI 囗

ONカイ, エ
KUN回る まわる
  回る -まわる
  回り -まわり
  回す まわす
  回す -まわす
  回し- まわし-
  回し -まわし
  回る もとおる
  回える かえる
  • Về, đi rồi trở lại gọi là "hồi".
  • Cong queo.
  • Hồi, một thiên tiểu thuyết gọi là một "hồi".
  • Dạo Hồi, một tôn giáo của Mục-hãn Mặc-đức người A-lạp-bá dựng lên, đến đời Tống, Nguyên các nước Hồi-hồi mới theo và truyền vào nước Tầu, gọi là "Hồi-giáo".
  • Giống Hồi, dân ở Tân-cương nước Tầu theo đạo Hồi nhiều, nên gọi là giống "Hồi".
  • "Hồi hồi" 回回 tên một nước ngày xưa, sau bị nhà Nguyên lấy mất.
  • Doái lại.
  • Chịu khuất.
  • "Hồi hướng" 回向 chữ trong kinh Phật, nghĩa là đem công đức của mình mà hướng về nơi khác, đại khái có thể chia làm ba thứ : 1) Dem công đức của mục A đã tu mà hồi hướng cho mục B, như làm các việc từ thiện, mà muốn lấy công đức ấy để cầu lấy cái phúc được vãng sinh sang nước Cực-lạc, 2) Lấy công đức của mình tu mà hồi hướng cho người, như tự mình niệm Phật lễ bái, mà quy công đức cho người chết khiến cho người chết được siêu sinh, 3) Dem muôn phúc muôn thiện của Phật mà hồi hướng cho chúng sinh nhờ công đức ấy đều được vãng sinh nơi Tịnh-độ.
  • Một âm là "hối". Sợ lánh.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HỒI TỐNG hỏng; không dùng được
HỒI THUYỀN thuyền chở hàng loại nhỏ; thuyền vận tải nội địa
教する HỒI GIÁO hồi giáo
り道 HỒI ĐẠO đường vòng
転盤 HỒI CHUYỂN BÀN bàn xoay
HỒI TUYẾN mạch; đường; đường dẫn
HỒI GIÁO đạo Hồi
りに集まる HỒI TẬP sum vầy
転椅子 HỒI CHUYỂN Y,Ỷ TỬ,TÝ ghế quay; ghế xoay
答する HỒI ĐÁP đáp;hồi âm;phúc đáp
想録 HỒI TƯỞNG LỤC hồi ký
HỒI sự quay; xung quanh;vòng quanh
転木馬 HỒI CHUYỂN MỘC MÃ vòng ngựa gỗ; vòng đua ngựa gỗ; đu quay ngựa gỗ; đu ngựa gỗ
答する HỒI ĐÁP trả lời; đưa ra giải pháp
想する HỒI TƯỞNG ký;nhớ lại;suy niệm
HỒI quây;xoay chuyển; chuyền cho
転ドア HỒI CHUYỂN cửa quay; cửa xoay
答したばかり HỒI ĐÁP mới trả lời
想する HỒI TƯỞNG hồi tưởng
HỒI lần
転テーブル HỒI CHUYỂN bàn vuông
HỒI ĐÁP đối đáp;sự trả lời; câu trả lời; trả lời; hồi đáp
HỒI TƯỞNG hồi tưởng; sự hồi tưởng; sự nhớ lại; nhớ lại; sự hình dung lại; hình dung lại
転する HỒI CHUYỂN chuyển;lẩn quẩn;luân chuyển
HỒI CHƯƠNG thông tư; thư phúc đáp
復する HỒI PHỤC bình phục;đã;khôi phục;lập lại;nối lại
転する HỒI CHUYỂN xoay chuyển; xoay vòng; xoay; quay
HỒI SINH sự hồi sinh; sự sống lại; hồi sinh; sống lại; sự khôi phục; khôi phục
復する HỒI PHỤC hồi phục
HỒI CHUYỂN sự xoay chuyển; sự xoay vòng; sự quay vòng
HỒI TRẠNG thông tư; thông đạt
HỒI PHỤC hồi phục;phục hồi;sự hồi phục
路図 HỒI LỘ ĐỒ sơ đồ mạch
漕店 HỒI TÀO ĐIẾM hãng đại lý giao nhận
HỒI LANG hành lang
HỒI LỘ mạch (điện)
HỒI XUÂN Sự trở lại của mùa xuân; hiện tượng hồi xuân; hồi xuân; hồi phục; khỏi bệnh; trẻ ra
帰熱 HỒI QUY NHIỆT Bệnh sốt có định kỳ
顧録 HỒI CỐ LỤC hồi ký
HỒI ĐỘC việc chuyền nhau đọc; chuyền nhau đọc; chuyền tay đọc
数券 HỒI SỐ KHOÁN cuốn sổ vé; tập vé; tập sổ vé
HỒI QUY hồi quy; quay trở lại; trở về
顧する HỒI CỐ hồi tưởng; nhớ lại
覧板 HỒI LÃM BẢN,BẢNG bản thông báo chuyển đi từng nhà
HỒI SỐ số lần;số lượt
収する HỒI THU,THÂU thâu hồi;thu hồi
HỒI CỐ sự hồi tưởng; sự nhớ lại; hồi tưởng; nhớ lại; nhìn lại; sự nhìn lại
覧する HỒI LÃM chuyền quanh để xem
教徒 HỒI GIÁO ĐỒ Tín đồ hồi giáo
収する HỒI THU,THÂU thu hồi; thu
HỒI TỴ sự tránh; sự tránh né
HỒI LÃM chuyền quanh để xem; chuyền tay; chuyền cho nhau xem; xem
教寺院 HỒI GIÁO TỰ VIỆN Nhà thờ hồi giáo
HỒI THU,THÂU sự thu hồi; sự thu lại; thu hồi; thu lại
送する HỒI TỐNG gửi đi; chuyển đi;gửi đi; gửi; chuyển
HỒI TRÙNG lãi
教国 HỒI GIÁO QUỐC nước hồi giáo
HỒI đi quanh; quay; chuyển hồi; quá (thời gian);xoay;xoáy
する VU HỒI đi vòng
THƯỢNG HỒI vượt quá
CHUYỂN HỒI sự quay; sự xoay vòng
する VÃN HỒI Sự khôi phục; sự phục hồi
だけ NHẤT HỒI một lần thôi
VÃN HỒI Sự khôi phục; sự phục hồi; sự vãn hồi; sự cứu vãn tình thế
NHẤT HỒI một lần
HẬU HỒI sự hoãn lại; sự lùi thời gian lại
THỨ HỒI lần sau
CÁC HỒI Mỗi lần
CĂN HỒI Vùng xung quanh gốc cây
する TUẦN HỒI đi tuần tiễu; đi vòng quanh
CĂN HỒI việc bứng cả rễ cây;việc chuẩn bị
TUẦN HỒI đi tuần tiễu; đi vòng quanh
TIỀN HỒI buổi cuối; phiên cuối; lần cuối;lần trước
ĐOẠT HỒI sự lấy lại; đoạt lại
する TOÀN HỒI bay lượn
TOÀN HỒI sự xoay vòng; luân phiên
HÀ HỒI bao lần
ĐỖNG HỒI vòng (ngực, thân cây)
する TRIỆT HỒI bãi bỏ; hủy bỏ
KIM HỒI kỳ này;lần này
する TRIỆT HỒI thu hồi; rút
KHAI HỒI LỘ mạch mở
りする KHÔNG,KHỐNG HỒI quay không tải; chạy không tải;trở nên vô ích; chẳng giúp ích được gì; vô ích; không giúp được gì
TRIỆT HỒI sự hủy bỏ; sự bãi bỏ;sự thu hồi; sự rút lại
NHỊ HỒI Hai lần
VIỄN HỒI lòng vòng; không đi thẳng vào vấn đề
KHÔNG,KHỐNG HỒI số vòng quay không tải của động cơ; quay không tải; chạy không tải;vô ích
THỪA HỒI đi vòng quanh
直流 TRỰC LƯU HỒI LỘ mạch điện một chiều
探し THÁM HỒI lục lạo;tìm quanh
乗り THỪA HỒI lái lòng vòng; đi lòng vòng
直接 TRỰC TIẾP HỒI ĐÁP sự trả lời trực tiếp
捜し SƯU HỒI lùng sục; tìm kiếm
目を MỤC HỒI trợn
身の THÂN HỒI vẻ bề ngoài; phong cách ăn mặc; vật thuộc sở hữu cá nhân
振り CHẤN,CHÂN HỒI vung
歩き BỘ HỒI diễu;diễu hành
商品転数 THƯƠNG PHẨM HỒI CHUYỂN SỐ mức lưu chuyển hàng hóa
走り TẨU HỒI chạy vòng tròn;loanh quanh
力を復する LỰC HỒI PHỤC bổ sức
1 | 2