Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 理LÝ
Hán

LÝ- Số nét: 11 - Bộ: NGỌC 玉、王

ON
KUN ことわり
  あや
  おさむ
  さと
  さとる
  ただ
  ただし
  とおる
 
  のり
 
  まこと
  まさ
  まさし
  まろ
  みち
  よし
 • Sửa ngọc, làm ngọc.
 • Sửa sang, trị. Như lý sự 理事 làm việc, chỉnh lý 整理 sắp đặt, tu lý 修理 sửa sang, v.v.
 • Diều lý 條理, phàm cái gì có trước có sau có gốc có ngọn không loạn thứ tự đều gọi là điều lý. Diều 條 là nói cái lớn, lý 理 là nói cái nhỏ. Như sự lý 事理, văn lý 文理 đều một nghĩa ấy cả.
 • Dạo lý 道理, nói về sự nên làm gọi là đạo 道, nói về cái lẽ sao mà phải làm gọi là lý 理. Lý tức là cái đạo tự nhiên vậy.
 • Thớ. Như thấu lý ?理 mang thớ da dẻ. Xem chữ thấu ?.
 • Dời xưa gọi quan án là lý, cho nên tòa án thượng thẩm bây giờ gọi là đại lý viện 大理院.
 • Ôn tập, đem cái nghe biết trước mà dung nạp với cái mới hiểu cho chỉnh tề gọi là lý.
 • Cùng ứng đáp không trả lời lại, tục gọi là bất lý 不理, nghe tiếng lọt vào lòng thông hiểu được gọi là lý hội 理會.
 • Lý học, nghiên cứu về môn học thân tâm tinh mệnh gọi là lý học 理學 hay đạo học 道學. Môn triết học 哲學 bây giờ cũng gọi là lý học 理學.
 • Lý khoa 理科 một khoa học nghiên cứu về tính vật như vật lý học 物理學, hóa học 化學, v.v.
 • Lý chướng 理障 chữ nhà Phật, không rõ lẽ đúng thực, bị ý thức nó chướng ngại.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LÝ TRI lý trí;trí lực
事長 LÝ SỰ TRƯỜNG,TRƯỢNG chánh văn phòng
由を付ける LÝ DO PHÓ Lấy lý do
LÝ SỰ ban giám đốc; giám đốc; ủy viên quản trị (của một trường học, tổ chức từ thiện...)
由がない LÝ DO vô cớ
由がある LÝ DO có cớ
髪師 LÝ PHÁT SƯ thợ cắt tóc;thợ hớt tóc
LÝ DO cớ;duyên cớ;lý lẽ;nguyên do; nguyên nhân; lý do
LÝ PHÁT sự cắt tóc
数科 LÝ SỐ KHOA khoa toán lý
論的 LÝ LUẬN ĐÍCH đúng lý
想限界 LÝ TƯỞNG HẠN GIỚI phạm trù lý tưởng
LÝ LUẬN lý luận; thuyết;lý thuyết
想的 LÝ TƯỞNG ĐÍCH một cách lý tưởng; hoàn hảo
解する LÝ GIẢI cảm ngộ;lãnh hội;thấm nhuần;thấu đáo;thuyết minh
LÝ TƯỞNG lý tưởng
解する LÝ GIẢI hiểu; lĩnh hội; tiếp thu; nắm được (ý nghĩa...); lý giải; hiểu biết
性論 LÝ TÍNH,TÁNH LUẬN duy lý luận
解しやすい LÝ GIẢI dễ hiểu
LÝ TÍNH,TÁNH lý tính; lý trí
解しにくい LÝ GIẢI khó hiểu
LÝ NIỆM nét đặc biệt (của một tập thể); triết lý; cách xử thế;tâm ý
解した LÝ GIẢI tinh tường
LÝ KHUẤT,QUẬT logic; lý do
LÝ GIẢI sự hiểu; sự lĩnh hội; sự tiếp thu; sự nắm được (ý nghĩa...); sự lý giải; sự hiểu biết
容師 LÝ UNG,DONG SƯ thợ hớt tóc;thợ uốn tóc
LÝ HỆ khoa học tự nhiên
学部 LÝ HỌC BỘ khoa khoa học tự nhiên
LÝ KHOA khoa học tự nhiên;khoa lý
LÝ HỌC khoa học tự nhiên
調 ĐIỀU LÝ sự nấu ăn
QUẢN LÝ GIẢ người quản lý; nhà quản lý; người phụ trách
顧問 PHÁP LÝ CỐ VẤN cố vấn pháp luật
LIỆU LÝ bữa ăn; sự nấu ăn;món ăn; bữa ăn
描写 TÂM LÝ MIÊU TẢ sự miêu tả chân lý; miêu tả chân lý
ĐẠI LÝ THẠCH đá cẩm thạch;đá hoa
的クレーム HỢP LÝ ĐÍCH khiếu nại hợp lý
する XỬ,XỨ LÝ xử lý; giải quyết
店契約 ĐẠI LÝ ĐIẾM KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng đại lý;hợp đồng ủy thác
QUẢN LÝ THẤT phòng quản lý
PHÁP LÝ LUẬN pháp lý
する CHỈNH LÝ cai;chấn chỉnh;chỉnh lý; chỉnh sửa ; sửa đổI;điều tiết;dọn;gọn;soạn;sửa sang;sửa soạn;thu xếp;xếp;xoá
学者 TÂM LÝ HỌC GIẢ nhà tâm lý
HỢP LÝ ĐÍCH đúng lý;hợp lý
XỬ,XỨ LÝ sự xử lý; sự giải quyết
ĐẠI LÝ ĐIẾM hãng đại lý
システム QUẢN LÝ hệ thống quản lý
学者 SINH LÝ HỌC GIẢ nhà sinh lý học
THỦY LÝ HỌC động thủy học
CHỈNH LÝ sự chỉnh lý; chỉnh sửa; chỉnh đốn; cắt giảm
TÂM LÝ HỌC tâm lý học
化する HỢP LÝ HÓA hợp lý hoá
契約 ĐẠI LÝ KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng đại lý;hợp đồng ủy thác
する QUẢN LÝ cai quản;chăm lo
SINH LÝ sinh lý
SỐ LÝ toán lý
TÂM LÝ tâm lý
HỢP LÝ HÓA sự hợp lý hoá
ĐẠI LÝ THƯƠNG đại lý hoa hồng
する QUẢN LÝ bảo quản;quản lý
学者 VẬT LÝ HỌC GIẢ nhà vật lý
GIÁO LÝ đạo;giáo lý
行政総局 ĐỊA LÝ HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH TỔNG CỤC,CUỘC tổng cục địa chính
主義 HỢP LÝ CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa duy lý;duy lý luận
ĐẠI LÝ NHÂN đại diện; đại lý;người được ủy quyền
QUẢN LÝ sự quản lí; sự bảo quản; quản lý; bảo quản
VẬT LÝ HỌC vật lý học
学者 ĐỊA LÝ HỌC GIẢ Nhà địa lý
HỢP LÝ hợp lý; sự hợp lý
LUÂN LÝ HỌC luân lý học
ĐẠI LÝ đại lý
の妹 NGHĨA LÝ MUỘI em vợ; em chồng
と化学 VẬT LÝ HÓA HỌC lý hóa
ĐỊA LÝ HỌC Địa lý học
する THỤ,THỌ LÝ tiếp thu
LUÂN LÝ đạo nghĩa;luân lý
PHI LÝ sự vô lý; sự phi lý
NGHĨA LÝ lễ tiết; lễ nghĩa;tình nghĩa; nghĩa lý; đạo lý;quan hệ thân thuộc không phải trực hệ; anh em đồng hao; chị em đồng hao; họ đằng nhà chồng hoặc vợ
VẬT LÝ vật lý
ĐIỀU LÝ có lý
NHIẾP LÝ đạo trời;thượng đế; trời; sự thấy trước; sự sắp đặt
ĐỊA LÝ địa lý
する THỤ,THỌ LÝ thụ lý; chấp nhận
LUẬN LÝ ĐÍCH một cách logic
大臣 TỔNG LÝ ĐẠI THẦN thủ tướng
する THẨM LÝ tra cứu;tra khảo
THỤ,THỌ LÝ sự tiếp thu; sự tiếp nhận; tiếp thu; tiếp nhận
TU LÝ PHÍ chi phí sửa bao bì
LUẬN LÝ HỌC luân lý học
する TỔNG LÝ phụ trách
THUẾ LÝ SỸ,SĨ cố vấn về thuế
笑わせる VÔ,MÔ LÝ TIẾU gượng cười
小説 SUY,THÔI LÝ TIỂU THUYẾT tiểu thuyết trinh thám
THẨM LÝ thẩm lý
TU LÝ CÔNG thợ máy;thợ sữa chữa máy móc
LUẬN LÝ luân lý;sự logic; sự có lý
TỔNG LÝ tổng thống; thủ tướng; người lãnh đạo; người phụ trách một công việc của một quốc gia
やり VÔ,MÔ LÝ một cách cưỡng chế; một cách bắt buộc; miễn cưỡng;sự cưỡng chế; sự bắt buộc
SUY,THÔI LÝ suy luận; lập luận;thể loại thám tử hoặc trinh thám
ĐỊNH LÝ định lý;Định lý; mệnh đề
1 | 2 | 3