Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 不BẤT
Hán

BẤT- Số nét: 04 - Bộ: NHẤT 一

ONフ, ブ
  • Chẳng. Như bất khả 不可 không thể, bất nhiên 不然 chẳng thế, v.v.
  • Một âm là phầu. Là nhời nói lưỡng lự chưa quyết hẳn. Như đương phục như thử phầu 當復如此不 sẽ lại như thế chăng ;? Cũng đọc là chữ phủ.
  • Một âm là phi. Lớn. Như phi hiển tai văn vương mô 不顯哉文王謀 cả rõ rệt thay mưu vua Văn Vương.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BẤT TÙY Chứng liệt
足する BẤT TÚC không đủ; không đầy đủ
行儀 BẤT HÀNH,HÀNG NGHI thái độ xấu; sự vô lễ
BẤT THUẦN không thuần; không tinh khiết;sự không thuần; sự không tinh khiết
潔感 BẤT KHIẾT CẢM dơ bẩn
BẤT TỊNH không sạch; không trong sạch; bẩn thỉu;nhà xí;sự không sạch; sự không trong sạch
BẤT MAO cằn cỗi; khô cằn;không thể phát triển;sự cằn cỗi; sự khô cằn
服従 BẤT PHỤC INH,TÒNG bất tuân
感症 BẤT CẢM CHỨNG chứng lãnh cảm
BẤT ĐỨC không có đạo đức; vô đức;sự không có đạo đức; sự vô đức
審な BẤT THẨM đa nghi
安の種 BẤT AN,YÊN CHỦNG nguyên nhân của sự bất an
器用 BẤT KHÍ DỤNG sự vụng về; sự lóng ngóng; sự hậu đậu;vụng;vụng về; lóng ngóng; hậu đậu
可視的貿易残高 BẤT KHẢ THỊ ĐÍCH MẬU DỊ,DỊCH TÀN CAO cán cân buôn bán vô hình
単純引受け法 BẤT ĐƠN THUẦN DẪN THỤ,THỌ PHÁP chấp nhận có bảo lưu luật
BẤT BỊ không hoàn chỉnh; không vẹn toàn;không nói hết lời muốn nói;sự không hoàn chỉnh; sự không vẹn toàn
人情 BẤT NHÂN TÌNH vô đạo
開港 BẤT KHAI CẢNG cảng đóng
足している BẤT TÚC hụt
良部品 BẤT LƯƠNG BỘ PHẨM bộ phận hư
BẤT TINH lười biếng;sự lười biếng
潔な BẤT KHIẾT bẩn;bệ rạc;dơ;dơ bẩn;dơ dáy;nhơ bẩn
活性ガス BẤT HOẠT TÍNH,TÁNH khí trơ
死身 BẤT TỬ THÂN người bất khuất; người bất tử;thân thể rất khỏe; bất tử; bất diệt; sống mãi
BẤT PHỤC dị nghị;không chịu; không phục;sự dị nghị;sự không chịu; sự không phục
意試験 BẤT Ý THI NGHIỆM sự kiểm tra bất chợt
得意 BẤT ĐẮC Ý điểm yếu; nhược điểm
BẤT THẨM không rõ ràng;nghi hoặc; hoài nghi; đáng nghi; đáng ngờ;sự không rõ ràng;sự nghi hoặc; sự hoài nghi; sự đáng nghi; sự đáng ngờ
安に思う BẤT AN,YÊN TƯ khắc khoải
BẤT KHÍ Sự vụng về
可視的貿易収支 BẤT KHẢ THỊ ĐÍCH MẬU DỊ,DỊCH THU,THÂU CHI cán cân buôn bán vô hình
単純引受け BẤT ĐƠN THUẦN DẪN THỤ,THỌ chấp nhận có bảo lưu
健康 BẤT KIỆN KHANG sức khỏe yếu;yếu; không khỏe
乾性油 BẤT CAN,CÀN,KIỀN TÍNH,TÁNH DU Dầu không khô
都合 BẤT ĐÔ HỢP không thích hợp; không thích nghi; không ổn thỏa;sự không thích hợp; sự không thích nghi; sự không ổn thỏa
BẤT TÚC bất túc;khiếm khuyết;sự không đủ; sự không đầy đủ; sự thiếu thốn;thiểu;không đủ; không đầy đủ; thiếu; thiếu thốn
BẤT LƯƠNG bất hảo;không tốt; lưu manh; bất lương;không tốt; không đạt;phẩm chất không tốt; lưu manh; bất lương
等式 BẤT ĐĂNG THỨC bất đẳng thức
BẤT KHIẾT không sạch sẽ; không thanh sạch; không thanh khiết;sự không sạch sẽ; sự không thanh sạch; sự không thanh khiết
活性 BẤT HOẠT TÍNH,TÁNH trơ (hóa học)
BẤT TỬ bất tử
景気な BẤT CẢNH KHÍ chật vật
意討ち BẤT Ý THẢO sự tấn công đột ngột
当会社 BẤT ĐƯƠNG HỘI XÃ công ty bến cảng
寝番 BẤT TẨM PHIÊN Ngày ăn chay trước ngày lễ không ngủ
安になる BẤT AN,YÊN băn khoăn;cảm xúc
BẤT HÒA bất hòa;sự bất hòa
可視光線 BẤT KHẢ THỊ QUANG TUYẾN tia không nhìn thấy
十分 BẤT THẬP PHÂN không đầy đủ; không hoàn toàn;sự không đầy đủ; sự không hoàn toàn
BẤT THIÊN BẤT ĐẢNG không thiên vị; vô tư;sự không thiên vị; sự vô tư
適応 BẤT THÍCH ỨNG trái cách
BẤT TRINH không trung thành; không chung thủy;sự không trung thành; sự không chung thủy
興な BẤT HƯNG vô duyên
BẤT ĐĂNG bất đẳng
BẤT DIỆT bất diệt
活化 BẤT HOẠT HÓA Sự không hoạt động
正送り状 BẤT CHÍNH TỐNG TRẠNG hóa đơn khai man
景気 BẤT CẢNH KHÍ khó khăn (kinh doanh); không chạy (buôn bán); ế ẩm;sự khó khăn (kinh doanh); sự không chạy (buôn bán); sự ế ẩm
意打ち BẤT Ý ĐẢ sự tấn công đột ngột
当に契約を解約する BẤT ĐƯƠNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC GIẢI ƯỚC Chấm dứt hợp đồng một cách bất hợp pháp
寝の番 BẤT TẨM PHIÊN Ngày ăn chay trước ngày lễ không ngủ
安にする BẤT AN,YÊN canh cánh;đăm chiêu;rung chuyển
味い BẤT VỊ dại dột; không thận trọng;dở; vụng; chán (món ăn); không ngon;khó chịu; xấu;không đúng lúc
可視 BẤT KHẢ THỊ Vô hình
動産屋 BẤT ĐỘNG SẢN ỐC văn phòng bất động sản
BẤT THIÊN công bằng; không thiên vị; vô tư;sự công bằng; sự không thiên vị; sự vô tư
適当 BẤT THÍCH ĐƯƠNG bất hợp
調 BẤT ĐIỀU vận đen
BẤT HƯNG không có hứng; mất hứng
穏な BẤT ỔN đằm
溶性 BẤT DUNG,DONG TÍNH,TÁNH Tính không hòa tan
活動 BẤT HOẠT ĐỘNG Sự không hoạt động; sự tê liệt
正貿易品 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH PHẨM hàng lậu
時着 BẤT THỜI TRƯỚC máy bay vì sự cố phải đỗ xuống bất thường; sự hạ cánh khẩn cấp
意にとびかかる BẤT Ý đánh úp
BẤT ĐƯƠNG không hợp lý; không thỏa đáng;sự không hợp lý; sự không thỏa đáng; sự không tương xứng
寛容 BẤT KHOAN UNG,DONG sự không dung thứ
安な BẤT AN,YÊN bấp bênh;bồi hồi;đăm đăm;phập phồng;phiền nhiễu;rộn rạo
BẤT ĐỒNG bất đồng
可能 BẤT KHẢ NĂNG bất khả kháng;cái không thể làm được;không có khả năng; làm không được; không thực hiện được
動産 BẤT ĐỘNG SẢN bất động sản
BẤT LUÂN bất luân; không còn luân thường đạo lý;sự bất luân; sự không còn luân thường đạo lý
道徳な BẤT ĐẠO ĐỨC vô đạo
BẤT TƯỜNG không rõ ràng;sự không rõ ràng
自由 BẤT TỰ DO không tự do;tàn phế;sự không tự do;sự tàn phế
祥事 BẤT TƯỜNG SỰ việc không tốt đẹp
満足 BẤT MẪN TÚC bất bình;bực;hờn dỗi;hờn giận
注意に由る BẤT CHÚ Ý DO do cẩu thả
正貿易 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH buôn lậu
BẤT MINH không minh bạch; không rõ ràng;sự không minh bạch; sự bất minh; sự không rõ rành
意に BẤT Ý bất thần;bất ý;bỗng dưng;không ngờ; đột nhiên; sơ hở; không đề phòng
幸をもたらす BẤT HẠNH hãm tài
BẤT TUYÊN Bạn chân thành!
安する BẤT AN,YÊN bồn chồn
吉の兆有り BẤT CÁT TRIỆU HỮU có triệu chứng ốm
可知論 BẤT KHẢ TRI LUẬN Thuyết bất khả tri
動の地位 BẤT ĐỘNG ĐỊA VỊ vững chân
信者 BẤT TÍN GIẢ kẻ đáng ngờ
道徳 BẤT ĐẠO ĐỨC thất đức
許複製 BẤT HỨA PHỨC CHẾ Giữ mọi bản quyền
1 | 2 | 3