Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 取THỦ
Hán

THỦ- Số nét: 08 - Bộ: NHĨ 耳

ONシュ
KUN取る とる
  取り とり
  取り- とり-
  とり
  取り -どり
  どる
  • Chịu lấy. Như "nhất giới bất thủ" 一介不取 một mảy chẳng chịu lấy.
  • Chọn lấy. Như "thủ sĩ" 取士 chọn lấy học trò mà dùng.
  • Dùng, như "nhất tràng túc thủ" 一長足取 một cái giỏi đủ lấy dùng.
  • Lấy lấy. Như "thám nang thủ vật" 探?取物 thò túi lấy đồ.
  • Làm, như "thủ xảo" 取巧 làm khéo.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
材する THỦ TÀI chọn đề tài; thu thập dữ liệu
引所 THỦ DẪN SỞ Sở Giao dịch
り込み詐欺 THỦ VÀO TRÁ KHI Sự bội tín; sự bịp bợm; sự lừa gạt
り柄 THỦ BINH chỗ hay; ưu điểm
り引き THỦ DẪN sự giao dịch; sự mua bán; quan hệ làm ăn
除く THỦ TRỪ hớt;tỉa gọt
THỦ TÀI sự điều tra; sự lượm lặt; sự thu thập;việc lấy đề tài; việc chọn đề tài
引可能証券 THỦ DẪN KHẢ NĂNG CHỨNG KHOÁN chứng khoán giao dịch;chứng khoán lưu thông
り調べ THỦ ĐIỀU điều tra
り替える THỦ THẾ đổi lại; thay; đổi;đổi; trao đổi
り巻く THỦ CẢI hỏi han; thăm hỏi; hoan nghênh; nghe lệnh;vây; bao vây
調べ THỦ ĐIỀU sự điều tra
敢えず THỦ CẢM sự lập tức; sự vội vàng;sự tạm thời;sự trước hết; sự ưu tiên;tạm thời;trước hết; ưu tiên
引単位 THỦ DẪN ĐƠN VỊ đơn vị giao dịch
り計らい THỦ KẾ Sự sắp đặt; sự sắp xếp
り替え THỦ THẾ sự đổi lại;sự đổi; sự trao đổi
り寄せる THỦ KÝ giữ lại;mang đến; gửi đến
締役会 THỦ ĐẾ DỊCH HỘI ban giám đốc;ban quản trị;hội nghị ban giám đốc; họp ban giám đốc
THỦ SẢ sự chọn lọc
引先 THỦ DẪN TIÊN Khách hàng
り締り役 THỦ ĐẾ DỊCH giám đốc
り敢えず THỦ CẢM lập tức;tạm thời;trước hết; ưu tiên;sự lập tức;sự tạm thời;sự trước hết; sự ưu tiên
り外す THỦ NGOẠI nhầm; mất;phân tích
締役 THỦ ĐẾ DỊCH người quản lý; người phụ trách; giám đốc;người quản trị
扱説明書 THỦ TRÁP THUYẾT MINH THƯ sách hướng dẫn sử dụng
引を問うし出る THỦ DẪN VẤN XUẤT dạm bán
り締まる THỦ ĐẾ giám đốc; quản lí; quản chế;phụ trách văn phòng (công ty)
り掛かる THỦ QUẢI bắt đầu; bắt tay vào việc;công kích; bắt tay vào;dựa vào
り囲む THỦ VI vây;vây thành
締り THỦ ĐẾ sự giám đốc; sự quản chế; sự quản lí;sự phụ trách văn phòng (công ty)
扱注意 THỦ TRÁP CHÚ Ý cẩn thận (ký hiệu chuyên chở);sự chú ý khi thao tác
引する THỦ DẪN buôn
り締まり THỦ ĐẾ sự giám đốc; sự quản chế; sự quản lý;sự phụ trách văn phòng (công ty);sự trừng phạt; sự trừng trị
り扱う THỦ TRÁP thao tác; sử dụng;thụ lý; sử dụng; đảm trách;tiếp đãi; đối đãi;xử lý
り去る THỦ KHỨ,KHỦ buột;đào thải
締まり THỦ ĐẾ sự giám đốc; sự quản chế; sự quản lí; sự truy quét;sự phụ trách văn phòng (công ty);sự phụ trách văn phòng (công ty)
扱い THỦ TRÁP sự đãi ngộ; sự đối đãi;sự thao tác; sự thao túng; sự sử dụng
引する THỦ DẪN trao đổi; buôn bán; giao dịch
り組む THỦ TỔ nỗ lực; chuyên tâm;thi đấu
り扱い説明書 THỦ TRÁP THUYẾT MINH THƯ sách hướng dẫn sử dụng
り分け THỦ PHÂN đặc biệt nhất là;phân biệt; ngang sức
立手形 THỦ LẬP THỦ HÌNH hối phiếu nhờ thu
THỦ TRÁP sự đãi ngộ; sự đối đãi;sự thao tác; sự thao túng; sự sử dụng
THỦ DẪN sự giao dịch; sự mua bán
り立て通知書 THỦ LẬP THÔNG TRI THƯ giấy báo nhờ thu
り扱い注意 THỦ TRÁP CHÚ Ý chú ý trong thao tác
り出す THỦ XUẤT móc ra;nạo vét;rút ra; chọn ra
立代理店 THỦ LẬP ĐẠI LÝ ĐIẾM đại lý thu hộ
THỦ THỦ tay cầm; quả đấm (cửa)
巻く THỦ CẢI vây;vây bọc;xúm quanh
り立て代理店 THỦ LẬP ĐẠI LÝ ĐIẾM đại lý thu hộ
り扱い方 THỦ TRÁP PHƯƠNG cách sử dụng;cách thao tác; cách xử lý;cách thao túng
り入れる THỦ NHẬP áp dụng; đưa vào;cầm lấy;dùng; thu nhập; tiếp thu;gặt; thu hoạch (mùa màng)
立てる THỦ LẬP bắt vạ
得する THỦ ĐẮC xoay
去る THỦ KHỨ,KHỦ hớt;rụt
り消条項 THỦ TIÊU ĐIỀU HẠNG điều khoản hủy (hợp đồng)
り扱い所 THỦ TRÁP SỞ Đại lý
り付け工事 THỦ PHÓ CÔNG SỰ Sự lắp đặt
消す THỦ TIÊU xóa bỏ
得する THỦ ĐẮC thu được; đạt được; kiếm được
上げる THỦ THƯỢNG cầm lấy; cất lên;đề xuất; đề ra;hốt;thu (thuế);tranh; giành;trợ lực; tiếp sức;tước đoạt;xắn
り消す THỦ TIÊU thủ tiêu; phế trừ
り扱い品目 THỦ TRÁP PHẨM MỤC mặt hàng kinh doanh
り付く THỦ PHÓ ám ảnh
消し THỦ TIÊU sự thủ tiêu; sự làm hỏng; sự thu hồi; sự hủy bỏ
THỦ ĐẮC sự giành được; sự tranh thủ được; sự lấy được; sự thu được; lấy được; thu được; giành được
れる THỦ có thể sản sinh ra; có thể thu hoạch được;được chiếu (phim); được chụp;được giải thích là...; có thể giải thích là;rơi;thu lại;trừ đi; bỏ đi; dừng lại
り消し日(契約) THỦ TIÊU NHẬT KHẾ,KHIẾT ƯỚC ngày hủy (hợp đồng)
り扱い THỦ TRÁP đãi ngộ; đối đãi;sử dụng;thao tác; xử lý;thao túng
り上げる THỦ THƯỢNG cầm lấy; cất lên; dung nạp;chưa thu; tước đoạt;đề xuất; đề ra;lặt;thu nhập; nạp; thụ lí;thu thuế;tranh; giành;trợ lực; tiếp sức
THỦ TIÊU hủy
引高 THỦ DẪN CAO doanh số
THỦ bắt giữ;biểu thị; biểu quyết;cầm lấy;cầm; nắm; giữ; kéo;cao tuổi;chiếm; dùng; sử dụng; hao phí;đảm nhiệm;đo;hấp thu; ăn;kiểm tra;ký lục; sao chép;lấy; dùng;lấy; lấy được; thu được;lí giải; giải thích;mua;thoát khỏi; bỏ ra;thu hồi;thu thập;thu; lấy;. tiến hành (chơi kịch); chơi;trộm cắp;trừ; giải trừ;từ chức;ước tính (thời gian);xem (mạch); đếm (mạch); bắt (mạch);xử lý
り消し THỦ TIÊU sự thủ tiêu; sự gạch bỏ; sự loại bỏ
り扱 THỦ TRÁP đãi ngộ; đối đãi; trông nom; săn sóc;sử dụng;thao tác; kỹ thuật;thao túng
っ手 THỦ THỦ tay cầm; quả đấm (cửa)
沙汰 THỦ SA,SÁ THÁI,THẢI Tin đồn hiện thời
引量 THỦ DẪN LƯỢNG doanh số;khối lượng buôn bán
り除く THỦ TRỪ bạt;trừ bỏ; bài trừ
り沙汰 THỦ SA,SÁ THÁI,THẢI sự ngồi lê đôi mách
り戻す THỦ LỆ khôi phục;lấy về; cầm về; thu hồi;thu phục
決め THỦ QUYẾT sự bàn bạc để định ra; cam kết;sự quyết định
引条件 THỦ DẪN ĐIỀU KIỆN điều kiện giao dịch
り返す THỦ PHẢN cứu vãn; vãn hồi;kéo lại;khôi phục
り決め THỦ QUYẾT sự bàn bạc để định ra; sự cam kết;sự quyết định
り引き先 THỦ DẪN TIÊN Khách hàng
次店 THỦ THỨ ĐIẾM Đại lý; nhà phân phối
引所売買 THỦ DẪN SỞ MẠI MÃI buôn bán tại sở giao dịch
り込む THỦ VÀO bận túi bụi;dối trá; lừa dối;nắm; cầm;rủ rê
り次ぐ THỦ THỨ chuyển giao;đại lí; đại lý;truyền đạt; chuyển tới
り引きする THỦ DẪN trao đổi; buôn bán; giao dịch
り線香 VĂN THỦ TUYẾN HƯƠNG hương muỗi; hương diệt muỗi
TÚC THỦ dáng đi
TÚC THỦ sự nắm chân nhấc lên
THÍNH THỦ GIẢ người nghe đài; bạn nghe đài
THƯ THỦ chính tả
する THẢI,THÁI THỦ lấy
って THỦ đối với; liên quan đến
THÍNH THỦ LIỆU phí nghe đài
1 | 2 | 3