Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 出XUẤT
Hán

XUẤT- Số nét: 05 - Bộ: CỔN 丨

ONシュツ, スイ
KUN出る でる
  -で
  出す だす
  出す -だす
  出でる いでる
  出だす いだす
  いず
  いづ
  いで
 
  すっ
  すつ
  てん
  • Ra ngoài, đối lại với chữ nhập 入 vào.
  • Mở ra. Như xuất khẩu thành chương 出口成章 mở miệng nên văn chương.
  • Bỏ, đuổi. Như xuất thê 出妻 bỏ vợ.
  • Sinh ra. Như nhân tài bối xuất 人才輩出 nhân tài ra nhiều.
  • Phàm cái gì tự không mà ra có thì gọi là xuất. Như xú thái bách xuất 醜態百出 lộ ra trăm thói xấu.
  • Hiện ra. Như hà xuất đồ 河出圖 sông hiện ra bản đồ.
  • Hơn. Như xuất loại bạt tụy 出類拔萃 siêu việt hơn cả mọi người.
  • Tiêu ra. Như nhập bất phu xuất 入不敷出 số vào chẳng bằng số ra.
  • Một âm là xúy. Phàm vật gì tự nó nó ra thì đọc là xuất, vật gì tự nó không ra mà cứ bắt ra thì đọc là xúy.
1 | 2 | 3 | 4 | 5


Từ hánÂm hán việtNghĩa
XUẤT ĐỀ việc đề ra câu hỏi; sự đặt ra vấn đề
荷通知案内 XUẤT HÀ THÔNG TRI ÁN NỘI giấy báo gửi hàng
発点 XUẤT PHÁT ĐIỂM điểm xuất phát; điểm bắt đầu
生届 XUẤT SINH GIỚI khai sinh (khai sanh)
XUẤT DIỄN sự trình diễn (trên sân khấu); sự chiếu phim; trình diễn; chiếu phim; xuất hiện; cso mặt
来星 XUẤT LAI TINH Người mới phất; kẻ mới nổi
XUẤT SỞ lai lịch;xuất xứ
帆する XUẤT PHÀM đi thuyền; khởi hành bằng thuyền
勤する XUẤT CẦN đi làm; tới nơi làm việc
先機関 XUẤT TIÊN CƠ,KY QUAN Văn phòng chi nhánh
頭する XUẤT ĐẦU xuất hiện; trình diện
荷通知書 XUẤT HÀ THÔNG TRI THƯ giấy gửi hàng
発港 XUẤT PHÁT CẢNG cảng đi
生地 XUẤT SINH ĐỊA gốc gác;sinh quán;xứ;xứ sở
港申告書 XUẤT CẢNG THÂN CÁO THƯ giấy khai rời cảng (tàu biển)
来心 XUẤT LAI TÂM Sự bốc đồng
戻り XUẤT LỆ người phụ nữ đã ly dị
XUẤT PHÀM sự đi thuyền; sự khởi hành bằng thuyền; đi thuyền; khởi hành bằng thuyền
XUẤT CẦN sự đi làm; sự tới nơi làm việc; đi làm
XUẤT TIÊN Nơi đến
XUẤT ĐẦU sự xuất hiện; sự trình diện; xuất hiện
荷通知 XUẤT HÀ THÔNG TRI giấy báo gửi hàng
発日 XUẤT PHÁT NHẬT ngày khởi hành;ngày lên đường
生する XUẤT SINH chào đời;đản sinh
港免許書 XUẤT CẢNG MIỄN HỨA THƯ giấy phép trở hàng nợ thuế
来値 XUẤT LAI TRỊ giá bán
征する XUẤT CHINH ra trận
家する XUẤT GIA xuất gia
力する XUẤT LỰC xuất ra
会う XUẤT HỘI gặp gỡ ngẫu nhiên;hội ngộ
雲大社 XUẤT VÂN ĐẠI XÃ đền izurmo (Shimane); đền
荷する XUẤT HÀ đưa hàng; giao hàng ra chợ; đưa hàng ra thị trường
発地 XUẤT PHÁT ĐỊA xuất xứ
XUẤT SINH sự sinh đẻ
港する XUẤT CẢNG rời bến (tàu, thuyền)
来事 XUẤT LAI SỰ sự kiện
XUẤT CHINH sự ra trận; việc ra trận
XUẤT GIA xuất gia
XUẤT LỰC đầu ra; năng lượng xuất ra
世する XUẤT THẾ hiển đạt
陣する XUẤT TRẬN xuất quân
XUẤT HÀ sự đưa hàng; sự giao hàng ra chợ; sự đưa hàng ra thị trường; giao hàng
発する XUẤT PHÁT bước đầu;bước ra;ra đi;xuất hành
XUẤT SINH sự sinh đẻ
没する XUẤT MỐT ẩn hiện
来上がる XUẤT LAI THƯỢNG được hoàn thành; làm xong
張費 XUẤT TRƯƠNG PHÍ tiền công tác
好き XUẤT HIẾU,HẢO Người hay đi chơi; người thích rong chơi
XUẤT TIỀN dịch vụ phân phối thức ăn
XUẤT THẾ sự thăng tiến; sự thành đạt; sự nổi danh
XUẤT TRẬN xuất binh;xuất trận
XUẤT THUYỀN sự nhổ neo
発する XUẤT PHÁT dời bước;lên đường
現する XUẤT HIỆN xuất hiện; tới
XUẤT MỐT sự ẩn hiện
来上がり XUẤT LAI THƯỢNG sự hoàn thành; việc làm xong
張所 XUẤT TRƯƠNG SỞ chỗ làm việc; nơi công tác
奔する XUẤT BÔN chạy trốn
刃包丁 XUẤT NHẬN BAO ĐINH dao chạm đầu nhọn
る前 XUẤT TIỀN Trước khi đi ra ngoài
金帳 XUẤT KIM TRƯƠNG,TRƯỚNG sổ chi
航する XUẤT HÀNG rời bến
発する XUẤT PHÁT xuất phát; khởi hành
XUẤT HIỆN gốc gác;sự xuất hiện; việc tới
XUẤT XÁC bã (chè, cà phê)
来る限り早期 XUẤT LAI HẠN TẢO KỲ Càng sớm càng tốt
張する XUẤT TRƯƠNG công tác
XUẤT BÔN sự chạy trốn; chạy trốn
XUẤT NHẬN dao; dao nhọn
XUẤT đi ra;ngoi;xuất hiện; đi ra khỏi
迎える XUẤT NGHINH đón;đón tiếp
XUẤT TỀ rốn lồi
発した XUẤT PHÁT đã ra
獄する XUẤT NGỤC thả; phóng thích (khỏi nhà tù)
歯亀 XUẤT XỈ xxx Anh chàng tò mò; kẻ dòm ngó; kẻ tọc mạch
来る限り XUẤT LAI HẠN trong giới hạn có thể
張する XUẤT TRƯƠNG đi công tác
場する XUẤT TRƯỜNG ra mặt
XUẤT ĐIỂN xuất xứ điển cố
て行け XUẤT HÀNH,HÀNG cút đi
迎えと見送り XUẤT NGHINH KIẾN TỐNG đưa đón
XUẤT NẠP sự xuất nạp; sự xuất nhập; xuất nạp; xuất nhập
XUẤT PHÁT sự xuất phát; sự khởi hành; xuất phát; khởi hành
XUẤT NGỤC sự thả; sự phóng thích (khỏi nhà tù)
XUẤT XỈ răng vẩu; răng hô
来るだけ XUẤT LAI sự cố gắng hết sức; trong khả năng có thể làm được
XUẤT TRƯƠNG chuyến đi kinh doanh;việc đi công tác
XUẤT TRƯỜNG ra mắt; trình diễn; tham dự
入国地点 XUẤT NHẬP QUỐC ĐỊA ĐIỂM Cửa khẩu
て行く XUẤT HÀNH,HÀNG bước ra
迎え XUẤT NGHINH sự đi đón; việc ra đón
XUẤT SONG Cửa sổ xây lồi ra ngoài
産養育 XUẤT SẢN DƯỠNG DỤC sản dục
版社 XUẤT BẢN XÃ nhà xuất bản
XUẤT KHIẾM sự có mặt hay vắng mặt
来る XUẤT LAI có thể;có thể làm được;đạt;được
廷する XUẤT ĐÌNH ra hầu toà
XUẤT QUỐC việc rời khỏi đất nước;xuất cảnh
入国ビザー XUẤT NHẬP QUỐC thị thực xuất nhập cảnh
っ歯 XUẤT XỈ răng vẩu; răng hô
1 | 2 | 3 | 4 | 5